САНІТАРНО-МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ ТА ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ В УМОВАХ СКИДАННЯХ СТІЧНИХ ВОД

Автор(и)

  • Г. Г. Тропівська ДУ «Інститут морської біології НАН України»,
  • Л. М. Нідзвецька ДУ «Інститут морської біології НАН України»,

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2018.1(42).129127

Ключові слова:

сапротрофні бактерії, бактерії групи кишкової палички, донні відкладення, Хаджибейський лиман, Одеська затока

Анотація

Представлені результати санітарно-мікробіологічної оцінки якості донних відкладень південної частини Хаджибейського лиману та Одеської затоки влітку 2016 р. Проаналізовано просторовий розподіл сапротрофних та бактерій групи кишкової палички в донних відкладеннях і зроблено висновок про акумуляцію в них умовно-патогенних бактерій.

Посилання

Abakumov V. A. (1983) Guidance on methods for the hydrobiological analysis of surface waters and bottom sediments [Rukovodstvo po metodam gidrobiologicheskogo analiza poverkhnostnykh vod i donnykh otlozhenij], Leningrad: Gidrometeoizdat, 218 p.

Bioindication. Microbiological methods for studying ecosystems: methodological guidelines for laboratory studies (2012) [Bioindikaciya. Mikrobiologicheskie metody issledovaniya ekosistem: metod. ukazaniya k laboratornym zanyatiyam], Yaroslavl`: YarGU, 48 p.

Mokijenko A. V., Nikolenko S. I., Pushkina V. O. and others (2012) “Ecological-hygienic estimation of the sanitary-microbiological state and biological contamination of peloids of the Black Sea estuaries” [“Ekologo-gigijenichna ocinka sanitarno-mikrobiologichnogo stanu ta biologichnoi kontaminacii peloidiv prychornomors'kyh lymaniv”], Medychni perspektyvy, No 17 (1), pp 143-147.

Vinogradov G. A., Berezina N.A., Lapteva N. A. (2002) “Use of structural indicators of bacterio- and zoobenthos for assessing the quality of bottom sediments (on the example of reservoirs of the Upper Volga basin)” [“Ispol`zovanie strukturnykh pokazatelej bakterio- i zoobentosa dlya ocenki kachestva donnykh otlozhenij (na primere vodoemov Verkhnevolzhskogo basejna)”], Vodnye resursy, No 29 (3), pp 329-336.

Kireeva I. Yu. (2006) “Morphological and structural indicators of bacterioplankton as bioindicators” [“Morfologicheskie i strukturnye pokazateli bakterioplanktona kak bioindikatory”], Biondikatsiya v monitoringe presnovodnykh ekosistem, St. Petersburg : LYeMA, pp 91-94.

Lakin G. F. (1990) Biometry: a textbook for biological specialties of universities [Biometriya: ucheb. posobie dlya biol. spets. vuzov], 4th ed., Moscow: Vysshaya shkola, 352 p.

Polishchuk V. S., Zambriborshch F. S., Timchenko V. M. and others (1990) Estuaries of the northern Black Sea coast. In editor: Mironov O. G. [Limany Severnogo Prichernomor’ya], AN USSR. In-t gidrobiologii, Kiev: Nauk. dumka, 204 p.

Methodical instructions for the sanitary-microbiological analysis of surface water (1981) [Metodicheskie ukazaniya po sanitarno-mikrobiologicheskomu analizu vody poverkhnostnykh vodoemov], Moscow, 34 p.

Rodina A. G. (1965) Methods of aquatic microbiology. A Practical Guide [Metody vodnoy mikrobiologii. Prakticheskoe rukovodstvo], Moscow: Nauka, 307 p.

Sanitary rules and norms for protection of coastal waters of the seas against pollution in places of water use of the population (1988) [Sanitarnye pravila i normy okhrany pribrezhnykh vod morey ot zagryazneniya v mestakh vodopolzovaniya naseleniya], SanPiN № 4631-88, Moscow: MZ USSR, 56 p.

Teplinskaya N. G., Kovaleva N. V. (2006) “Bacterial pollution. North-western part of the Black Sea: biology and ecology” [“Bakterialnoe zagryaznenie. Severo-zapadnaya chast’ Chernogo morya: biologiya i ekologiya”], Kiev: Naukova Dumka, pp 164-174.

Tuchkovenko Yu. S., Ivanov V. A., Sapko O. Yu. (2011) “Assessment of the impact of coastal anthropogenic sources on the quality of waters in the Odessa region of the northwestern part of the Black Sea” [“Otsenka vliyaniya beregovykh antropogennykh istochnikov na kachestvo vod Odesskogo rayona severo-zapadnoy chasti Chernogo moray”], Sevastopol: NPTs «EKOSI-Gidrofizika», 69 p.

Adobovskiy V. V., Bogatova Yu. I., Bolshakov V. N. (2006) “Khadzhibeyskiy liman. North-western part of the Black Sea: biology and ecology” [Khadzhibeyskiy liman. Severo-zapadnaya chast’ Chernogo morya: biologiya i ekologiya], Kiev: Naukova Dumka, pp 391-401.

Hyzhnjak M. I., Jevtushenko M. Ju. (2014) “Methodology for studying the groups of aquatic organisms: Textbook” [“Metodologіja vyvchennja ugrupovan’ vodnykh organіzmіv: Navchal’nyi posіbnik], Kyiv: Ukrains’kyi fіtosotsіologіchnyi tsentr, 269 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-22

Номер

Розділ

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ