ВПЛИВ СТУПЕНЯ АНТРОПОГЕННОЇ ПОРУШЕНОСТІ ПРИРОДНИХ СТЕПОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА НАКОПИЧЕННЯ МОРТМАСИ

Автор(и)

  • Н. Ю. Шевчук Криворізький ботанічний сад НАН України, відділ оптимізації техногенних ландшафтів
  • І. І. Коршиков Криворізький ботанічний сад НАН України, відділ оптимізації техногенних ландшафтів

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.2(47).218056

Анотація

Досліджено вплив антропопресингу на формування надземної та підземної біомаси та сукупності цих чинників на накопичення підстилки в степових фітоценозах. Проведено порівняльний аналіз природних рослинних угруповань з угрупованнями, що знаходяться на ділянці з абсолютним режимом заповідання. Встановлені кількісні співвідношення між надземною біомасою та підстилкою в залежності від видового складу фітоценозів, едафічних умов та антропогенного навантаження. З'ясовано, що продуктивність степових фітоценозів і накопичення в них підстилки залежить від домінантних видів у їх складі, режиму заповідання, положенням у рельєфі та пасквальної дигресії. Найвищі показники продуктивності (надземної, підземної і мортмаси) притаманні рослинним угрупованням заповідної ділянки.

 

Ключові слова: степ; рослинні угруповання; продуктивність; мортмаса; заповідний режим; антропопресинг; Південне Криворіжжя.

Посилання

Abaturov B.D., Nukhimovskaya Yu.D., Kulakova N.Yu. (2016) «Primary productivity of steppe plant communities in the complex semi-desert of the Northern Caspian» [Pervichnaja produktivnost' stepnyh rastitel'nyh soobshhestv v kompleksnoj polupustyne Severnogo Prikaspija], Uspehi sovremennoj biologii, 136, 5, рр. 438–448.

Bazilevich N.I. (1993) «Biological productivity of ecosystems of Northern Eurasia» [Biologicheskaya produktivnost ekosistem Severnoj Evrazii], Moskva, Nauka, 293 p.

Bєlyakov S.O., Hoffmann O.P., Vishenska I.G. (2016) «Model of indicators of pure primary productivity and mortmas of herbs’s growing corrugation of the dwarf “Stara” of the biosphere reserve “Askaniya-Nova”» [Modelyuvannya pokaznikiv chistoyi pervinnoyi produktivnosti ta mortmasi trav’yanistih ugrupovan dilyanki «Stara» biosfernogo zapovidnika «Askaniya-Nova»], Naukovi zapiski NaUKMA. Seriia: Biologiya ta ekologiya, 184, рр. 52–57.

Borovik L.P., Borovik E.N. (2006) «The problem of the regime of conservation of the steppe in reserves: an example of the Streltsovskaya steppe» [Problema rezhima sohraneniya stepi v zapovednikah: primer Strelcovskoj stepi], Stepnoj byulleten, 20, рр. 29–33.

Gavrilenko V.S. (2007) «Some results of reserved steppe studies: what did they want, what did they get, what could be?» [Nekotorye itogi zapovednogo stepevedeniya: chego hoteli, chto poluchili, chto mozhet byt?], Zapovidni stepi Ukrayini. Stan ta perspektivi yih zberezhennya: mizhnarod. nauk. konf., 18–22 veresnya 2007: materiali, Askaniya-Nova, Armyansk, PP Andryeyev O.V., рр. 16–9.

«Geobotany: methodical aspects of researches. Study guide» (2018) [Heobotanika: metodychni aspekty doslidzhen. Navchalnyi posibnyk / B.Ie. Yakubenko, S.Iu. Popovych, P.M. Ustymenko, D.V. Dubyna, A.M. Churilov], K.: Lira K., 316 s.

Goleusov P.V., Lisetskiy F.N. (2009) «Soil reproduction in anthropogenically disturbed forest-steppe landscapes» [Vosproizvodstvo pochv v antropogenno narushennyh landshaftah lesostepi], M., GEOS, 210 p.

Golubev V.N. (1962) «Fundamentals of biomorphology of herbaceous plants of the central forest-steppe» [Osnovi biomorfologii travyanistyh rastenij centralnoj lesostepi], Voronezh, Izdat-vo Voronezhskogo un-ta, 512 p.

Hoffmann O.P. (2014) «Corelate analysis of the dynamics of elevated phytomas and ascensions of the Ascan steppe for the period 1996–2012 pp. at the star’s call of the opad» [Korelyacijnij analiz dinamiki nadzemnoyi fitomasi roslinnosti askanijskogo stepu za period 1996–2012 rr. u zv’yazku z kilkistyu opadiv], Science Naukovi zapiski NaUKMA, Seriia: Biologiya ta ekologiya, 158, рр. 70–77.

Hoffmann O.P. (2015) «Post-pyrogenic restoration of plant communities of the Ascania-Nova steppe and feather grass steppe» [Postpirogenne vidnovlennya roslinnih ugrupovan tipchakovo-kovilovogo stepu «Askaniya-Nova»], Ecology & Noospherology, 26, 3–4, рр. 30–41. doi: 10.15421/031518.

Hoffmann O.P. (2016) «Istoriya doslidzhen fіtomasi of steppes of the long-term ugrupovanie at the biosphere reserve "Askaniya-Nova"» [Istoriya doslidzhen fitomasi stepovih roslinnih ugrupovan u biosfernomu zapovidniku «Askaniya-Nova»], Ecology & Noospherology, 27, 3-4, рр. 35–46. doi: 10.15421/031612.

Dіdukh Ya.P., Shelyag-Sosonko Yu.R. (2003) «Geobotany district of Ukraine and the total territories» [Geobotanichne rajonuvannya Ukrayini ta sumizhnih teritorij], Ukrayinskij botanichnij zhurnal, 60, 1, рр. 6–17.

Demin A.P. (1970) «The underground masa of meadow vegetation of the floodplain of the river Oka and the effect of fertilizers on it» [Podzemnaya masa lugovoj rastitelnosti pojmy r. Oki i vozdejstvie na nee udobrenij], Byull. MOIP. Otd. biol., 75, 6, рр. 79–85.

Drohobych N.E. (1980) «On the decomposition of rags on the Askanian steppe» [O razlozhenii vetoshi na askanijskoj stepi], Nauchn.-tehn. byull. UNIIZh «Askaniya-Nova», Herson, 1, рр.70–71.

Eterevskaya L.V., Golovachev E.A. (1992) «On the theoretical basis of soil remediation» [K voprosu teoreticheskih osnov rekultivacii pochv], Biomonitoring lesnyh ekosistem stepnoj zony, Dnepropetrovsk, DGU, рр. 97–104.

Zverkovsky V.N. (1988) «Features of the development of root systems of tree species under different stratigraphy of artificial soil in reclaimed mine dumps of the Western Donbass» [Osobennosti razvitiya kornevyh sistem drevesnyh porod v usloviyah razlichnoj stratigrafii iskusstvennyh pochvogruntov rekultiviruemyh shahtnyh otvalov Zapadnogo Donbassa], Monitoringovye issledovaniya lesnyh ekosistem stepnoj zony, ih ohrana i racionalnoe ispolzovanie, Dnepropetrovsk, DGU, рр. 129–137.

Krasova O.O. (2012) «Witches of Eremogone cephalotes (M. Bieb.) Fenzl on Krivorizhzhі i adjoining territory» [Znahidki Eremogone cephalotes (M. Bieb.) Fenzl na Krivorizhzhi i prileglij teritoriyi], Roslinnij svit u Chervonij knizi Ukrayini: vprovadzhennya Globalnoyi strategiyi zberezhennya roslin: materiali II Mizhnar. nauk. konf., 9–12 zhovtnya 2012, K., PALIVODA A.V., рр. 122–123.

Krasova O.O., Shevchuk N.Yu., Korshikov I.I. (2015) «Floristic and coenotic characteristics of monitoring steppe sections of the southern part of Kryvorizhzhya» [Floristichna ta cenotichna harakteristiki monitoringovih stepovih dilyanok pivdennoyi chastini Krivorizhzhya], Ukrayinskij botanichnij zhurnal, 72, 5, рр. 431–441. doi: https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.05.431

Lavrenko E.M., Karamysheva Z.V., Nikulin R.I. (1991) «Steppes of Eurasia» [Stepi Evrazii], L., Nauka, 145 p.

Lisogor L.P. (2014) «Patterns of phytomass formation in groups of deposits of Kirovograd geobotanical area» [Zakonomirnosti formuvannya fitomasi v ugrupovannyah perelogiv Kirovogradskogo geobotanichnogo rajonu], Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka, Seriia: Biolohiia, 4(61), рр. 32–37.

Marinich O.M., Parkhomenko G.O., Petrenko O.M., Shishchenko P.G. (2003) «Improved scheme of physical and geographical zoning of Ukraine» [Udoskonalena shema fiziko-geografichnogo rajonuvannya Ukrayini], Ukr. geogr. zhurn., 1, рр. 16–20.

Orlova L.D. (2011) «Formation of litter reserves on the dry meadows of the left-bank forest steppe of Ukraine» [Formuvannya zapasiv pidstilki na suhodilnih lukah livoberezhnogo lisostepu Ukrayini], Visnik Dnipropetrovskogo universitetu, Biologiya. Ekologiya, 19, 1, рр. 130–136.

Osichnyuk V.V. (1973) «Zmini roslinnogo pokrivu stepu» [Roslinnist URSR. Stepi, kam’yanisti vidslonennya, piski], Kiyiv, Naukova dumka, рр. 249–315.

«Regulations on the botanical nature monument of national importance "Tract" Stepok "/ Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine of 30.03.2012 No.207» [Polozhennya pro botanichnu pam'yatku prirodi zagalnoderzhavnogo znachennya «Urochishe «Stepok» / Nakaz Ministerstva ekologiyi ta prirodnih resursiv Ukrayini vid 30.03.2012 №207] / https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0207737-12#n8 (03/20/2020).

Prikhodko S.A., Ibatulina Yu.V., Ostapko V.M. (2013) «Ecological and demographic structure of natural and production coenopopulations as an indicator of the state of steppe phytocenoses» [Ekologo-demograficheskaya struktura prirodnyh i ntrodukcionnyh cenopopulyacij kak indikator sostoyaniya stepnyh fitocenozov], Doneck, 309 p.

«Decomposition of plant residues in soil» (1985) / pod red. M.S. Gilyarova, M., Nauka, 143 p.

Rodin L.E., Bazilevich L.N. (1965) «The dynamics of organic matter and biological productivity in the main types of vegetation» [Dinamika organicheskogo veshhestva i biologicheskoj produktivnosti v osnovnyh tipah rastitel'nosti], M.-L., Nauka, 253 p.

Smelov S.P. (1966) «Theoretical foundations of meadow farming» [Teoreticheskie osnovy lugovodstva], M., Kolos, 366 p.

Tkachenko V.S. (2004) «Phytocenotic monitoring of reserve successions in the Ukrainian steppe nature reserve» [Fitocenotichnij monitoring rezervatnih sukcesij v Ukrayinskomu stepovomu prirodnomu zapovidniku], K., Fitosociocentr, 184 p.

Uzbek I.Kh. (1981) «Features of the development of root systems of alfalfa and sainfoin cultivated on reclaimed soils» [Osobennosti razvitiya kornevyh sistem lyucerny i esparceta, vozdelyvaemyh na rekultiviruemyh pochvah], Pochvovedenie, 1, рр. 101–107.

Uzbek I.Kh. (2001) Ecological-biological assessment of edaphotopes of man-made landscapes of the steppe zone of Ukraine (on the example of the Nikopol manganese-ore basin) [Ekologo-biologichna ocinka edafotopiv tehnogennih landshaftiv stepovoyi zoni Ukrayini (na prikladi Nikopolskogo margancevorudnogo basejnu). author. dis…. doktora biol. nauk], Dnipropetrovsk, 36 р.

Chornobay Yu.M. (2000) «Transformation of plant detritus in natural ecosystems» [Transformaciya roslinnogo detritu v prirodnih ekosistemah], Lviv, Vid-vo DPM NAN Ukrayini, 352 p.

Shapoval V.V., Zvegincov S.S., Gofman O.P. (2013) «On the analysis of underground phytomass of indigenous associations of vegetation of the Ascanian steppe» [Do analizu pidzemnoyi fitomasi korinnih asociacij roslinnosti askanijskogo stepu], Bioriznomanittya. Ekologiya. Adaptaciya. Evolyuciya: mater. VI Mizhnar. konf. molodih vchenih, 13–17 travnya, Odesa, Pechatnyj dom, р. 58.

Schmidt V.M. (1980) «Statistical methods in comparative floristry» [Statisticheskie metody v sravnitelnoj floristike], L., Izd-vo Leningr. gos. un-ta, 175 р.

Bentsen M., Bethke I., Debernard J.B., Iversen T., Kirkevåg A., Seland Ø., Drange H., Roelandt C., Seierstad I.A., Hoose C., Kristjánsson J. E. (2013) The Norwegian Earth System Model, NorESM1-M. Part 1: Description and basic evaluation of the physical climate, Geosci. Model., 6, рр. 687–720.

Hofstede R.G.M., Castillo M.X.M., Constanza M.R.O. (1995) Biomass of Grazed, Burned and Indisturbed, Paramo Grasslands, Colombia. I. Aboverground Vegetation, Arct. and Alp. Res., 27, 1, pp. 1–12.

Holland E.A., Coleman D.C. (1987) Litter placement effects on microbial and organic matter dynamics in an agroecosystem, Ecology, 68, рр. 425–433.

Jung J.K.H., McCouch S. (2013) Getting to the roots of it: genetic and hormonal control of root architecture, Frontiers in Plant Science, 4, 186, рр. 1–21.

Knapp A.K., Seastedt T.R. (1986) Detritus accumulation limits productivity of tallgrass prairie, BioScience, 36, рр. 622–668.

Li H., Yang X. (2014) Temperate dryland vegetation changes under a warming climate and strong human intervention – with a particular reference to the district Xilin Gol, Inner Mongolia, China, Catena 119, рр. 9–20.

Lin Ch., Dugarsuren N. (2015) Deriving the spatiotemporal NPP pattern in terrestrial ecosystems of Mongolia using MODIS imagery, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 81(7), рр. 587–598.

Menges E.S., Kohfeldt N. (1995) Life History Strategies of Florida Scrub Plants in Relation to Fire, Bull. Torrey Bot. Club, 122, 4, рр. 282–297.

Milton S.J., Dean W.R.J., Klotz S. (1997) Effects of Small-Scale Animal Disturbances on Plant Assemblages of Set-aside Land in Central Germany, J. Veget. Sci., 8, 1, рр. 45–54.

Pastor J., Stillwell M.A., Tilman D. (1987) Little bluestem litter dynamics in Minnesota oldfields, Oecologia, 72, рр. 327–330.

Valee L.M., Hogbin T., Monks L., Makinson B., Matthes M., Rossetto M. (2004) Guidelines for the Translocation of Threatened Plants in Australia. 2nd Ed., Australian Network for Plant Conservation, Australia, Canberra, 170 р.

Watt T.A., Treweek J.R., Woolmer F.S. (1996) An Experimental Study of the Impact of Seasonal Sheep Grazing on Formerly Fertilized Grassland, J. Veget. Sci., 7, 4, рр. 535–542.

Weyant J., Azar C., Kainuma M., Kejun J., Nakicenovic N., Shukla P. R., Rovere E., Yohe G. (2009) Report of 2.6 Versus 2.9 Watts/m2 RCPP Evaluation Panel, Geneva, Switzerland: IPCC Secretariat, 114 р.

Wildung R.E., Gauland T.R., Buschbom R.L. (1975) The Independent Effects of Soil Temperature and Water Content on Soil Respiration Rate and Plant Root Decomposition in Arid

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-06

Номер

Розділ

Ботаніка та фізіологія рослин