Вісник Одеського національного університету. Біологія

Рік заснування: 1999
Галузь та проблематика:"Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття;історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN 2077-1746 (Print); 2415-3125 (Online)
DOI 10.18524/2077-1746
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11455-328Р от 07.07.2006 г.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України:Категррія "Б" №1301 від 15.10.2019 р.
Періодичність виходу журнала: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор: С. В. Чеботар, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський провулок, 2
е-mail: gerald.biology.onu@gmail.com

 


Вісник Одеського національного університету. Біологія

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 25, № 2(47) (2020)

Зміст

Біохімія

ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ БІСФЕНОЛУ А ТА НИЗЬКОРІВНЕВОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ PDF
В. Л. Борщовецька, Я. Р. Михальчук, М. М. Марченко 11-22

Ботаніка та фізіологія рослин

СУЧАСНИЙ СТАН ФІТОПЛАНКТОНУ ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕР PDF
В. П. Герасимюк 25-36
ВПЛИВ СТУПЕНЯ АНТРОПОГЕННОЇ ПОРУШЕНОСТІ ПРИРОДНИХ СТЕПОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА НАКОПИЧЕННЯ МОРТМАСИ PDF
Н. Ю. Шевчук, І. І. Коршиков 37-56

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

СТВОРЕННЯ ІНТРОГРЕСИВНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ З ОЗНАКАМИ СТІЙКОСТІ ДО ФІТОПАТОГЕНІВ PDF
І. І. Моцний, О. О. Молодченкова, А. П. Смертенко, М. А. Литвиненко, Є. А. Голуб, Л. Т. Міщенко 59-82
АПРОБАЦІЯ МАРКЕРНОГО АНАЛІЗУ ГЕНА TASNRK2.8-А НА СОРТАХ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ PDF
Г. О. Чеботар, О. Є. Олійник, Ю. О. Лавриненко, С. В. Чеботар 83-94

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ФАУНА ВІЛЬНОЖИВУЧИХ НЕМАТОД УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ГИРЛОВОЇ ОБЛАСТІ ДУНАЮ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД PDF
І. І. Кулакова 97-112
ТАКСОНОМІЧНА ТА ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІХТІОФАУНИ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ, ДНІСТРОВСЬКОГО ПЕРЕДГИРЛОВОГО УЗМОР'Я І ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД О. ЗМІЇНИЙ PDF
С. М. Снігірьов, В.В. Заморов, Ю.В. Караванский, В. З. Пицык, А.П. Куракин, А.Н. Абакумов, П.В. Люмкис, П. М. Снигирев, Ю.В. Морозов, Ю. В. Квач, Ю. К. Куцоконь 113-139

МІКРОБІОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

ВПЛИВ АРГОНУ НА ДРІЖДЖІ В УМОВАХ КАВІТАЦІЇ PDF
I. З. Koвaль 143-149

Фізіологія людини та тварин

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ 15–17 РОКІВ PDF
Д. О. Калиниченко, А. Ю. Щапова 153-162
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ УВАГИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ ДОВІЛЬНОЇ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ PDF
І. О. Калиниченко, А. С. Колесник 163-172
МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОЦИТІВ РОБОЧИХ БДЖІЛ APIS MELLIFERA L. PDF
Г. Г. Савчук, Л. С. Язловицька 173-184

З'ЇЗДИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали «Біологічної секції Гамовської конференції 2020» PDF
А. В. Сиволоб, Р. М. Календар, В. М. Корзун, Н. А. Мулюкина, Дж. Печенка, А. Еічмеер, Р. В. Геретский, Т. Г. Вербицька, Д. Сіроха, О. Городна, Л. Лівшиць, Г. Лівшиць, Н. Зелінська, Р. А. Волков, С. В. Білоконь, І. А. Кравченко, Ю. А. Попович, Б. О. Осташ, М. В. Мельник, І. І. Моцний, І. В. Темченко, Д. Ложко, А. Раєвський, О. В. Череватов, Т. Г. Алєксєєва, М. В. Нестеркіна, Д. О. Жарікова, Г. О. Чеботар, О. А. Аксьонова, О. М. Благодарова, С. В. Чеботар, О. В. Ридкін, О. Т. Кошла, О. О. Іщенко, Р. А. Волков, П. Сурділль, М. Топораш, К. Кунах 187-205