Вісник Одеського національного університету. Біологія

Рік заснування: 1999
Галузь та проблематика:"Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття;історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN 2077-1746 (Print); 2415-3125 (Online)
DOI 10.18524/2077-1746
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11455-328Р от 07.07.2006 г.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05 / 6 от 14.06.2007 р.
Періодичність виходу журнала: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор: Б. Г. Александров, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський провулок, 2
е-mail: gerald.biology.onu@gmail.com

 


Вісник Одеського національного університету. Біологія

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 20, № 2(37) (2015)

Зміст

Біохімія

АКТИВНІСТЬ КАТЕПСИНУ Н В ПУХЛИННІЙ І ОТОЧУЮЧІЙ ПУХЛИНУ ТКАНИНІ У ЖІНОК З ІНФІЛЬТРАТИВНО-ПРОТОКОВОЮ ФОРМОЮ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ PDF (Русский)
Г. П. Лабунец, И. Л. Вовчук, Н. А. Орел, В. Ю. Бескодарная 9-18

Ботаніка та фізіологія рослин

АДИТИВНИЙ ПРОЯВ БІОЦЕНОТИЧНИХ ЗВЯЗКІВ У СИСТЕМІ «МІКРООРГАНІЗМИ РИЗОСФЕРИ ҐРУНТУ-РОСЛИНИ ТРИБИ TRITICEAЕ» PDF
Т. З. Москалець 21-29
МІНЛИВІСТЬ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) ЗА ФЕНОТИПІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ЛИСТЯ У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ PDF (Русский)
А. А. Слепых, И. И. Коршиков 30-41
ВПЛИВ БІХРОМАТУ КАЛІЮ У СЕРЕДОВИЩІ ВИРОЩУВАННЯ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН ГОРОХУ PDF
У. Я. Стамбульська 42-48
ДЕНДРОФЛОРА ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ ФОРТЕЦІ (М. ІЗМАЇЛ, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) PDF
О. М. Попова, І. В. Абрашкіна, Т. С. Буракова 49-57

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

ПОХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ГРУП КОЗАЦТВА ЗА ДАНИМИ ПРО ПОЛІМОРФІЗМ Y ХРОМОСОМИ PDF (Русский)
О. М. Утевская, М. И. Чухряева, Р. А. Схаляхо, Х. Д. Дибирова, И. Э. Теучеж, А. Т. Агджоян, Л. А. Атраментова, Е. В. Балановская, О. П. Балановский 61-69

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ПЕЛАГІЧНИХ ВИДІВ РИБ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД О. ЗМІЇНИЙ (ЧОРНЕ МОРЕ) PDF (Русский)
С. М. Снигирев 73-80

Mycrobiology and biotechnology

ФІЗІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ SCHIZOPHYLLUM COMMUNE ТА TRAMETES VERSICOLOR ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ НА СУХАРНІЙ КРИХТІ PDF
Т. С. Іванова, Н. А. Бісько, Г. П. Мегалінська 83-90

Фізіологія людини та тварин

ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ЛІКВОРНОЇ СИСТЕМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ PDF
Т. С. Комшук 93-101