Вісник Одеського національного університету. Біологія

Рік заснування: 1999
Галузь та проблематика:"Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття;історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN 2077-1746 (Print); 2415-3125 (Online)
DOI 10.18524/2077-1746
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11455-328Р от 07.07.2006 г.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05 / 6 от 14.06.2007 р.
Періодичність виходу журнала: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор: Б. Г. Александров, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський провулок, 2
е-mail: gerald.biology.onu@gmail.com

 


Вісник Одеського національного університету. Біологія

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 21, № 1(38) (2016)

Зміст

Біохімія

ВИДІЛЕННЯ МАТРИКСНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ–2 З НЕТРАНСФОРМОВАНОЇ ТКАНИНИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЖІНОК PDF (Русский)
Н. В. Мотрук 11-20

Ботаніка та фізіологія рослин

БІОМОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ ЛИМАНІВ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТЕР – ТИЛІГУЛ PDF
О. Ю. Бондаренко 23-32
РОСЛИНИ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УРБАНОФЛОРІ м. ОДЕСИ PDF
Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов 33-42
Лишайники та ліхенофільні гриби заповідного урочища «Недогірський ліс» (Великоолександрівський район, Херсонська область) Без заголовку PDF
В. В. Дармостук 43-49
АНАТОМО - МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ПЛІВЧАСТИХ ПШЕНИЦЬ T. SPELTA L. ТА T. DICOCCUM (SCHRANK SCHUEBL) PDF
Н. А. Кириленко, О. М. Ружицька, О. В. Борисова 50-61
МІКРОМІЦЕТИ РИЗОСФЕРИ SALVIA SPLENDENS L. ПРИ ВНЕСЕННІ СПОР PENICILLIUM ROSEO – PURPUREUM DIERCKX, ІММОБІЛІЗОВАНИХ НА АНАЛЬЦИМІ PDF
О. М. Слюсаренко, Т. М. Кривицька, Ю. О. Кулак, О. Б. Ляховецька 62-72

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

ГЕНОТИПИ СУЧАСНИХ МИРОНІВСЬКИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗА Ppd-A1-, Ppd-B1-, Ppd-D1-ГЕНАМИ ТА ЇХ ЧУТЛИВІСТЬ ДО ФОТОПЕРІОДУ PDF
А. О. Бакума, Н. В. Булавка, С. В. Чеботар 75-88
ВПЛИВ АЛЕЛІВ ГЕНІВ КОРОТКОСТЕБЛОВОСТІ НА ДОВЖИНУ КОЛЕОПТИЛЯ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ В УМОВАХ ОСМОТИЧНОГО СТРЕСУ PDF
А. І. Гончарова, І. І. Моцний, С. В. Чеботар 89-99
ОСОБЛИВОСТІ АСОЦІАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ НЕГОМОЛОГІЧНИМИ АЛЕЛЯМИ ГЕН-ЕНЗИМНИХ СИСТЕМ В РІЗНИХ УГРУПОВАННЯХ R. VENOSA ЧОРНОГО МОРЯ PDF
В. А. Топтіков, В. М. Тоцький, Т. Г. Алєксєєва, О. О. Ковтун 100-113

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

МІЖРІЧНІ ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА БІОМАСИ МІДІЇ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS Lam. ТА МІТІЛЯСТЕРУ MYTILASTER LINEATUS Gmel. У ПЕРІФІТОННИХ ПОСЕЛЕННЯХ БІЛЯ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ PDF (Русский)
И. А. Говорин, Е. И. Шацилло 117-129
МІКРОСКОПІЧНІ ВОДОРОСТІ БЕНТОСУ ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ PDF
В. П. Герасим’юк, А. О. Долінська 130-140

МІКРОБІОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

ВПЛИВ КОНСОРЦІУМА ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА РОСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРОСТКІВ САЛАТУ LACTUCA SATIVA L. PDF
В. М. Філімонов, А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська 143-152

Фізіологія людини та тварин

ФАКТОРНА СТРУКТУРА ПАРАМЕТРІВ ІЗОМЕТРИЧНОГО СКОРО-ЧЕННЯ EX VIVO М'ЯЗУ GASTROCNEMIUS MEDIALIS У ЛАБОРА-ТОРНИХ ЩУРІВ З ГОСТРОЮ ІШЕМІЄЮ ТАЗОВИХ КІНЦІВОК PDF
О. А. Мельничук, С. Є. Швайко 155-163