Вісник Одеського національного університету. Біологія

Рік заснування: 1999
Галузь та проблематика:"Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття;історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN 2077-1746 (Print); 2415-3125 (Online)
DOI 10.18524/2077-1746
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11455-328Р от 07.07.2006 г.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України:Категррія "Б" №1301 від 15.10.2019 р.
Періодичність виходу журнала: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор: С. В. Чеботар, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський провулок, 2
е-mail: gerald.biology.onu@gmail.com

 


Вісник Одеського національного університету. Біологія

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 24, № 2(45) (2019)

Зміст

Генетика, ЦИТОЛОГІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

ГЕНЕТИКО-БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ЗВ’ЯЗКУ АЛЕЛЬНОГО СКЛАДУ ЛОКУСУ Ppd-D1 І СТІЙКОСТІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ДО НИЗЬКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ PDF
В. А. Топтіков, С. В. Чеботар 11-37

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕРАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
С. Г. Бушуєв, В. О. Демченко 41-53
ЗМІНА КЛІМАТУ В БАСЕЙНІ НИЖНЬОГО ДНІСТРА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ВОДНI ЕКОСИСТЕМИ PDF (English)
Р. M. Коробов, I. Д. Тромбіцький 54-64
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАКРОБЕЗХРЕБЕТНИХ ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ ПЗЧМ (ОГЛЯД) PDF
Б. Г. Лінецький 65-79
РЕЗУЛЬТАТИ ІХТІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД О. ЗМІЇНИЙ (2016-2018) PDF
С. М. Снігірьов 80-87
АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ВОД УКРАЇНСЬКОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ ЗА ІНДИКАТОРАМИ ЗООПЛАНКТОНУ (НА ПРИКЛАДІ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ) PDF
Ю. В. Харитонова 88-96
ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЕЯКИХ РІДКІСНИХ ВИДІВ ГЛОТКОВИХ П’ЯВОК (HIRUDINEA: ERPOBDELLIDAE) ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ НИЗОВИНИ І НОВІ ДАНІ ПРО ЇХНЄ ПОШИРЕННЯ PDF
А. М. Хоменко, С. Ю. Утєвський, М. О. Сон, М. Ю. Шрестха, В. Г. Дядичко 97-109

МІКРОБІОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

РОЗПОДІЛ І МІНЛИВІСТЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ ГЕТЕРОТРОФНИХ, КОЛІМОРФНИХ І МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У ВОДІ І ГІДРОБІОНТАХ ЧОРНОГО МОРЯ PDF
К. М. Кранга, Н. Ю. Васильєва, І. В. Страшнова 113-125

Фізіологія людини та тварин

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ БІОФЛАВОНОЇДІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕТАЛЬНОМУ ГЕПАТИТІ PDF
О. А. Макаренко, Т. В. Могілевська 129-135

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА УНІВЕРСИТЕТУ

Колекція відомого ботаніка Мішеля Гандоже у гербарії MSUD PDF (English)
С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов 139-149

З'ЇЗДИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

“The Importance of G. Gamow's Ideas for Biology of thе 21st Century” PDF (English)
О. В. Савицький, Е. П. Фішер, С. В. Чеботар, O. М. Благодарова, С. Л. Черкас, В. Л. Калашников, О. О. Іщенко, Р. А. Волков, Ю. О. Тинкевич, І. В. Герасимчук, Д. Сіроха, О. Городна, Х. Лівшиць, К. Козирєва, Л. Лівшиць, Е. Н. Громозова, С. І. Войчук, Т. Л. Качур, І. А. Грецький, С. А. Костюк, О. С. Полуян, М. В. Сімірський, Н. А. Мілкото, Т. В. Руденкова, Т. В. Глінкіна, А. Навалихіна, М. Антонюк, Т. Терновська, О. П. Шатарнов, Т. М. Шатарнова, О. Г. Давиденко, А. О. Бакума, Н. В. Булавка, Г. О. Чеботар, Ю. А. Попович, Е. В., Метаковський 153-176