DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2018.1(42).129128

ШЛЯХ У НАУЦІ А.О. САПЄГІНА – ВИДАТНОГО ВИПУСКНИКА НОВОРОСІЙСЬКОГО (ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА) УНІВЕРСИТЕТУ

С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов

Анотація


Особлива увага приділена часу перебування його в Одесі. Тут він навчався та працював на кафедрі ботаніки Новоросійського університету. Розглянуто три напрямки діяльності А. О. Сапєгіна: дослідження в галузі ботаніки (бріології); селекції та генетики, створення нових сортів сільськогосподарських культур; робота по створенню селекційно-генетичного інституту. Освітлена організаційна діяльність вченого, котрий за своє життя перебував на багатьох керівних посадах: директора університетського ботанічного саду, ректора сільськогосподарського інституту, директора селекційно-генетичного інституту в Одесі, та директора інституту ботаніки в Києві. Проаналізовані і вперше оприлюднені збори мохів, що визначені А. О. Сапєгіним та зберігаються в MSUD, які представлені 18 видами з 13 родів та 7 родин.


Ключові слова


history of science; A.O. Sapehin; herbarium of Odesa Mechnykov Natonal University (MSUD)

Повний текст:

PDF

Посилання


Apostol M. V. (2014) Andriy Opanasovich Sapehin – founder of scientific selection base in the south of Ukraine [Andriy Opanasovich Sapehin – fundator osnov naukovoj sekektcii na pivdni Ukrainy], Istoria nauki I biografistika, N 2

Apostol M. V. (2015) Academician of AS USSR A.O. Sapehin (1883-1946) – scientist, teacher and organizer of agrarian science in Ukraine [Academik AN URSR A. O. Sapehin (1883-1946) – vchenuy, pedagog ta organizator agrarnoyi nauky v Ukraine]. Dis…cand. biol. Nauk, K., 235 p.

Apostol M. V. (2014) Study of academician A. O. Sapehin biography as component of history of making and development the agrarian science in Ukraine [Vyvchennya biografii akademika A. O. Sapehina jak skladovoj istorij stanovlennya ta rosvytky agrarnoj nauky Ukrainy], Visnyk NTU «ХІІІ», № 59, P. 19-27.

Apostol M. V. (2014) Odesa’ period of academician VUAS A.O. Sapehin’ life: pre-revolutionary years (1903-1917) [Odes’kiy period guttya akademika VUAN A. G. Sapehina: dorevolutsiyni roku (1903-1917)] History of science and technik: Zbirnyk naukovyh prats’, Main editor O. Ja. Pilipchuk, K.: Vud-vo DETUT, Vup.5, P.143-153

Vasylуeva T. V., Kovalenko S. G. (2000) Sapehin Andryi Opanasovich, Profesorу Odes’kogo (Novorosiys’kogo) universitetu. Biografichnyi slovnyk. Т.4. Оdesa: Аstroprint, P. 58-61

Kovalenko S. G., Shvets G. A., Vasylуeva T. V (2005) Botanists and botanical investigations in Odesa Mechnikov National University (1865-2005) [Botaniky I botanichni doslidgennya v Odec’komu nationalnomu universiteti im. I.I. Mechnikova (1865-2005)], Оdesa: Phenix, P. 19-22

Lyfenko S. P. (2012) Selection-genetic institute: 100 years.1912-2012: Essay from history [Selektsiyno-genetychnyi instytut: 100 rokiv. 1912-2012. Narуsу z istorii], Оdesa: Аstroprint, 36 p.

Palyi V. М., Hramov Yu. О. (2003) National Academy of science of Ukraine: personal composition. 1918–2003 [Nationalnaya Academia nauk Ukrainy: personalnyi sostav] compilers, main editor V.L. Bogdanov, Кiev: Phenix, 300 p.

Dobrochaeva D. N., Kotov M. I., Prokudin Yu. N. (1987) Determinant of high plants of Ukraine [Opredelitel’ vysshych rasteniy Ukrainy], Кiev: Naukova dumka, P. 45

Pidpala O. V., Kunach V. A. (2008) Academician A.O. Sapehin – founder of selection of plants’scientific bases [Akademik A.O. Sapehin – fundator naukovych osnov selektsii roslyn] Visnyk Ukr. Soc. of genetics and selections, V. 6, № 2, P. 364–355.

Potapenko G. I. (2010) History of botanical chair of Odessa state university from 75 years of existence (1865-1940) [Istoriya kafedry botaniki Odesskogo gosudarstvennogo universiteta za 75 let sushchestvovaniya (1865-1940)], Оdessa: Pechatnyi dom, 88 p.

Sapehin A. A. (1903) To systematic of genus Ceratophyllum [K systematike roda Ceratophyllum], Khar’kov, 12 p. (Khar'k. leaf).

Sapehin A. A. (1906) Materials for flora of north part of Kherson’ district [Materialy dlya flory severnoj chasti Khersonskogo uezda] Sb. stud.biol. krugka pri Imp. Novoros. un-te, Оdessa, № 1, P. 77–87.

Sapehin A. A. (1910) Mosses of mountain Crimea [Mhi gornogo Kryma], Оdessа: Tip. Sapognikova, 259 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Апостол М. В. Андрій Опанасович Сапєгін – фундатор основ наукової селекції на півдні України / М. В. Апостол. // Історія науки і біографістика. – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2014_2_3.

2. Апостол М. В. Академік АН УРСР А. О. Сапєгін (1883-1946) – вчений, педагог та організатор аграрної науки в Україні / М. В. Апостол. – Діс... канд. біол наук. – К., 2015 – 235 с.

3. Апостол М. В. Вивчення біографії академіка А. О. Сапєгіна як складової історії становлення та розвитку аграрної науки України / М. В. Апостол // Вісник НТУ «ХІІІ». – 2014, № 59. – С. 19–27.

4. Апостол М.В. Одеський період життя академіка ВУАН А. О. Сапєгіна: дореволюційні роки (1903-1917) // Історія науки і техніки: Збірник наукових праць / Гол. ред. О.Я. Пилипчук. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2014. – Вип.

5. – С. 143–153. 5. Васильєва Т. В. Сапєгін Андрій Опанасович / Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т. 4. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 58–61.

6. Коваленко С. Г. Ботаніки і ботанічні дослідження в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (1865-2005) / С. Г. Коваленко, Г. А. Швець, Т. В. Васильєва. – Одеса: Фенікс, 2005. – С. 19–22.

7. Лифенко С. П. Селекційно-генетичний інститут: 100 років. 1912-2012: Нариси з історії / С. П. Лифенко. – Одеса: Астропринт, 2012. – 136 с. 8. Національна Академія наук України: персональний склад. 1918–2003 / уклад.: В. М. Палій, Ю. О. Храмов; відп. ред. В. Л. Богданов.– К.: Фенікс, 2003. – 300 с.

9. Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин и др. – Киев: Наукова думка, 1987. – С. 45

10. Підпала О. В. Академік А. О. Сапєгін – фундатор наукових основ селекції рослин / О. В. Підпала, В. А. Кунах // Вісник Укр. т-ва генетиків і селекціонерів. – 2008. – Т. 6, № 2. – С. 364–355.

11. Потапенко Г. И. История кафедры ботаники Одесского государственного университета за 75 лет существования (1865-1940) / Г. И. Потапенко. – Одесса: Печатный дом, 2010. – 88 с.

12. Сапегин А. А. К систематике рода Ceratophyllum / А. А. Сапегин. – Харьков, 1903. – 12 с. – (Харьк. листок).

13. Сапегин А. А. Материалы для флоры северной части Херсонского уезда / А. А. Сапегин // Сб. студ. биол. кружка при Имп. Новорос. ун-те. – Одесса, 1906. – № 1. – С. 77–87.

14. Сапегин А. А. Мхи горного Крыма / А. А. Сапегин. – Одесса: Тип. Сапожникова, 1910. – 259 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.