DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2018.1(42).134921

ФИЛЬТРАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ МІДІЙ РІЗНИХ ФЕНОТИПІВ ОДЕСЬКОГО ПОБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ

Е. А. Наум

Анотація


Вступ. Мідія Mytilus galloprovincialis (Lamarсk, 1819) – активний фільтратор морської води, грає важливу роль у процесах біологічного самоочищення. За характером розподілу фіолетового пігменту в зовнішньому призматичному шарі раковин мідій виділяють три фенотипи: Fа – пігмент відсутній; Fb – пігмент забарвлює весь шар; Fс – пігмент локалізований у вигляді радіальних полос, що чергуються з непігментованими зонами.

Мета роботи – вивчити фільтраційну здатність різних фенотипів мідій. Методи. Матеріалом слугували мідії, що зібрані у квітні 2014 р. при температурі води 12°С. Дослід включає в себе двотижневу аклімацію мідій в природній морській воді з початковою солоністю. Експерименти проводили в діапазоні температур від 10°С до 30°С. Всього оброблено та проаналізовано 660 екземплярів мідій.

Результати та висновки. У всьому досліджуваному діапазоні температури води частка фільтруючих молодих мідій всіх фенотипів становила: при 10 °С – 16-18 %; при 12 °С – 48 %; при 18 °С – 88 % (досягаючи оптимуму); при 20 °С – 70-73 % і при 24 °С – 36-38 %. Виявлено, що при 10, 20 і 24°С частка фільтруючих дорослих мідій знижувалася від фенотипу Fа до Fb і Fс. При 16 °С фільтраційна активність була характерна для мідій всіх фенотипів. При 18 °С максимум фільтруючих мідій відзначений у фенотипу Fа (98 %); для молюсків фенотипів Fb і Fс – по 91 %. Встановлено, що при максимальній температурі води 30 °С у молодих молюсків та дорослих мідій трьох фенотипів частка фільтруючих особин практично постійна – від 3 до 5 %.

 


Ключові слова


Mytilus galloprovincialis; фенотип; фільтрація; температура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zhilyakova I. G. (2004) Industrial cultivation of mussels and oysters [Promyshlennoe razvedenie midij i ustric], M.: AST Publishing House, Donetsk Stalker, 110 p.

Zhukovskaya E. A., Kodolova O. P. (2004) “On the genetic and morphological diversity of the Black Sea mussels” [”O geneticheskom i morfologicheskom raznoobrazii chernomorskoj midii“], Ecological-functional and faunistic aspects of the study of molluscs, their role in bioindication of the state of the environment, рр. 56-59.

Zaika V. I. (1990) Mytilidae of Black Sea [Mitilidy Chyornogo morya], Kyiv, Nauk. dumka, 208 р.

Zaycev Ju. P., Aleksandrov B. G., Minicheva G. G. (2006) North-western part of the Black Sea: biology and ecology [Severo-zapadnaja chast' Chjornogo morja: biologija i jekologija], Kyiv, Naukova dumka, 701 р.

Zolotarev V. N., Losovskaya G. V., Shurova N. M. (2002) “Zoocenoses mussels as a habitat for the species introduction” [“Zoocenoz midij kak biotope dlja introducirovanija vidov”], Ecological problems of the Black Sea: the 4th intern. simp, рр. 298-301.

Pechen'-Finenko G. A. (1987) “The rate of water filtration Mytilus galloprovincialis Lam as a function of body weight and temperature” [“Skorost' fil'tracii vody Mytilus galloprovincialis Lam kakf unkciya massy tela i temperatury”], Ecology of the sea, № 25, рр. 54-62.

Stolbova N. G., Pirkova A. V., Gah A. N. (1997) “Genetic variation of color shell mussel Mytilus galloprovincialis Lam” [“Geneticheskaja izmenchivоst' cveta rakoviny u midi Mytilus galloprovincialis Lam”], Cytology and genetics, 31 (1), рр. 38-40.

Finenko G. A., Romanova Z.A., Abolmasova G.I. (1990) Environmental Energy Black Sea mussels [Ekologicheskaya energetika chernomorskih midij], Kyiv, Nauk. dumka, рр. 32-72.

Shurova N. M. (2008а) “Analysis of phenotypic structure of settlements in the Black Sea mussels color prismatic outer layer of their shells” [“Analiz fenotipicheskoj struktury poselenij midij Chyornogo moray po okraske naruzhnogo prizmaticheskogo sloyaih rakovin”], Marine ecological journal, № 7 (4), рр. 88-97.

Shurova N. M. (2008 b) “Changes to the morphological and functional characteristics of the Black Sea mussels as a result of anthropogenic impacts on coastal systems northwestern Black Sea shelf” [“Izmenenija morfologicheskih i funkcional'nyh harakteristiki chernomorskoj midi kak rezul'tat antropogennogo vozdejstvija na pribrezhnye kompleksy severo-zapadnogo shel'fa Chernogo morja”], Environmental safety of the coastal and offshore zone and integrated use of shelf resources, № 17, рр. 353-356.

Stadnichenko S., Shurova N. (2000) “Estimating productivity of the Black Sea mussels from their density and biomass”, The Black Sea Ecological Problems Collected papers, рр. 297-300.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Жилякова И. Г. Промышленное разведение мидий и устриц / И. Г. Жилякова. – М.: «Издательство АСТ», Донецк «Сталкер», 2004. – 110 с.
 2. Жиковская Е. А. О генетическом и морфологическом разнообразии черноморской мидии / Е. А. Жиковская, О. Р. Кодолова // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – 2004. – С. 56-59.
 3. Заика В. И. Митилиды Чёрного моря / В. И. Заика, Н. А. Валовая, А. С. Повчун, Н. А. Ревков. – К.: Наук. думка, 1990. – 208 с.
 4. Зайцев Ю. П. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология / Ю. П. Зайцев, Б. Г. Александров, Г. Г. Миничева. – Киев: Наук. думка, 2006. – 701 с.
 5. Золотарев В. Н. Зооценоз мидий как биотоп для интродуцирования видов / В. Н. Золотарев, Г. В. Лосовская, Н. М. Шурова // Екологічні проблеми Чорного моря: мат-ли 4-го міжнар. симп. – 2002. – С. 298-301.
 6. Печень-Финенко Г. А. Скорость фильтрации воды Mytilus galloprovincialis Lam как функция массы тела и температуры / Г. А. Печень-Финенко // Экология моря. – 1987. – 25. – С. 54-62.
 7. Столбова Н. Г. Наследование цвета раковины у мидии Mytilus galloprovincialis Lam. / Н. Г. Столбова, А. В. Пиркова, Л. В. Ладыгина // Цитология и генетика. – 1996. – Т. 30, № 6. – С. 62-65.
 8. Финенко Г. А. Экологическая энергетика черноморских мидий / Г. А. Финенко, З. А. Романова, Г. И. Аболмасова // Биоэнергетика гидробионтов. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 32-72.
 9. Шурова Н. М. Анализ фенотипической структуры  поселений мидий Чёрного моря по окраске наружного призматического слоя их раковин / Н. М. Шурова, В. Н. Золотарев // Мор. экол. журн. – 2008. – Т. 7, № 4. – С. 88-97.
 10. Шурова Н. М. Изменения морфологических и функциональных характеристики черноморской мидии как результат антропогенного воздействия на прибрежные комплексы северо-западного шельфа Черного моря / Н. М. Шурова // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зоны и комплексное использование ресурсов шельфа. – 2008б. – С. 353-356.
 11. Stadnichenko S. Estimating productivity of the Black Sea mussels from their density and biomass / S. Stadnichenko, N. Shurova // The Black Sea Ecological Problems Collected papers, 2000. – Р. 297-300.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.