DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2018.2(43).146959

ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНА ГЕТЕРОСПЕРМІЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОРХІДНИХ

Е. А. Шейко, Д. М. Сытников

Анотація


Метою даної роботи стало порівняльно-морфологічне дослідження особливостей будови насіння окремих видів Orchidaceae з різних підродин, що зустрічаються на території материкової України та Криму.

Методика. Для проведення морфологічного аналізу насіння вивчали на сканувальному електронному мікроскопі JSM-6060 LA (JEOL, Японія). Розміри структур на отриманих мікрофотографіях визначали за допомогою програми UTHSCSA Image Tool 3.0. Морфометричні параметри насіння визначали у відповідності до середньостатистичних розмірів життєздатного насіння для конкретного виду орхідей. Аналізували індекс насіння, індекс зародка, а також відносний розмір зародка.

Результати. У роботі наведено результати порівняльного вивчення особливостей будови насіння орхідей (родина Orchidaceae) вітчизняної флори: Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch., Epipactis palustris (L.) Crantz, Dactylorhiza incarnatа (L.) Soo. s.l., Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman. Виявлено значну гетерогенність насіння досліджених видів. За результатами морфологічного аналізу встановлено, що на момент дисемінації більша частина дослідженого насіння орхідей була нежиттєздатною. Види орхідей з найбільшою часткою життєздатного насіння з крупними зародками (D. incarnatа и C. longifolia) розглядаються як перспективні реінтродуценти.

Висновки. Результати досліджень можуть сприяти науково-практичним розробкам, що спрямовані на створення резервних генетичних колекцій у ботанічних садах і на заповідних територіях, а також на відтворення чисельності природних популяцій рідкісних та зникаючих видів.


Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Андронова Е. В. Гетерогенность семян и семенного потомства у некоторых видов орхидных в экспериментах in vitro и в природных условиях / Е. В. Андронова // Фундаментальні та прикладні аспекти сучасної орхідології. – 2014. – Вип. 1. – С. 9–19.
 2. Андронова Е. В. К вопросу о причинах формирования некачественных семян у некоторых орхидных умеренных широт / Е. В. Андронова // Материалы ІХ Междунар. конференции «Охрана и культивирование орхидей» (26–30 сентября 2011 г., С.-Петербург). – 2011. – С. 16–26.
 3. Андронова Е. В. Жизнеспособность и темпы развития сеянцев Dactylorhiza maculata L. в культуре in vitro / Е. В. Андронова, Ж. В. Ивасенко, Н. А. Федорова // Бот. журн. – 2007. – Т. 92, № 7. – С. 1035–1048.
 4. Буюн Л. И. Морфометрия семян некоторых видов рода Cattleya Lindl. (Orchidaceae Juss.) / Л. И. Буюн, И. В. Гурненко // Биол. вест. Харьков. нац. ун-та. – 2004. – 8, № 1. – С. 25–27.
 5. Буюн Л. І. Особливості будови насінної оболонки тропічних орхідних (Orchidaceae Juss.) / Л. І. Буюн // Інтродукція рослин. – 2009. – № 2. – С. 40–49.
 6. Буюн Л. І. Особливості будови насінної оболонки видів Calanthe R. Br. (Orchidaceae Juss.) / Л. І. Буюн, І. В. Гурненко // Інтродукція рослин. – 2006. – № 3. – С. 53–59.
 7. Буюн Л. І. Морфометрія насіння Cattleya vestita Lindl. (Orchidaceae Juss.) / Л. І. Буюн, Л. А. Ковальська // Науковий Вісник Чернівецького ун-у. Серія Біологія. – 2002. – Вип. 144. – С. 38–42.
 8. Вахрамеева М. Г. Основные направления изучения дикорастущих орхидных (Orchidaceae Juss.) на территории России и сопредельных государств / М. Г. Вахрамеева, И. В. Татаренко, Т. И. Варлыгина // Бюл. МОИП. Отд. Биол. – 2004. – Т. 109, Вып. 2. – С. 37–56.
 9. Горовой П. Г. Орхидные (Orchidaceae) Дальнего Востока: таксономия, химический состав, возможности охраны и использования / П. Г. Горовой, А. В. Салохин, Р. В. Дудкин // Turcaninowia. – 2010. – Т. 13, № 4. – С. 32–44.
 10. Ефимов П. Г. Сохранение орхидных (Orchidaceae Juss.) как одна из задач охраны биоразнообразия / П. Г. Ефимов // Биосфера. – 2010. – Т. 2, № 1. – С. 50–58.
 11.  Иванов С. П. Орхидеи Крыма: состав опылителей, разнообразие систем и способов опыления и их эффективность / С. П. Иванов, В. В. Холодов, А. В. Фатерыга // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2009. – Т. 22 (61), № 1. – С. 24–34.
 12. Коломийцева Г. Л. Особенности диаспорологии орхидей / Г. Л. Коломийцева // Фундаментальні та прикладні аспекти сучасної орхідології. – 2014. – Вып. 1. – С. 101–109.
 13.  Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы / Отв. ред. А. В. Ена, А. В. Фатерыга. – Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ», 2015. – 480 с.
 14. Культивирование орхидей европейской России / А. И. Широков, Г. Л. Коломийцева, А. В. Буров [и др.]. – Н. Новгород: Нижегородский ун-т, 2005. – 64 с.
 15. Маракаев О. А. Эколого-физиологические исследования орхидных умеренного климата северного полушария / О. А. Маракаев // Фундаментальні та прикладні аспекти сучасної орхідології. – 2014. – Вып. 1. – С. 111–117.
 16. Татаренко И. В. Орхидные России: жизненные формы, биология, вопросы охраны / И. В. Татаренко. – Москва, 1996. – 207 с.
 17. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
 18. Шейко О. А. Оцінка властивостей особин рослин як основа прогнозування стану популяцій рідкісних та зникаючих видів / О. А. Шейко, Л. І. Мусатенко // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. – № 8. – С. 150–154.
 19. Шейко О. А. Особливості морфології насіння орхідних України / О. А. Шейко, М. М. Щербатюк // Збірка тез доповідей VI відкритого з'їду фітобіологів Причорномор'я (19 травня 2015 р., Херсон–Лазурне). – 2015. – С. 110–113.
 20. Arditti J. Numerical and physical properties of orchid seeds and their biological implications / J. Arditti, A. K. A. Ghani // New Phytology. – 2000. –  145. – P. 367–421.
 21. Barthlott W. Epidermal and seed surface characters of plant: systematic applicability and some evolutionary aspects / W. Barthlott // Nordic J. Bot. – 1981. – Vol. 1, N 3. – Р. 345–355.
 22. Barthlott W. Uber ausziehbare helicale Zellwandverdiekungen als HaftApparat der Samenschalen von Chiloschista lunifera (Orchidaceae) / W. Barthlott, B. Ziegler // Ber. Deutsch. Bot. Ges. – 1980. – V. 93. – P. 391–403.
 23. Cameron K. V. Seed morphology of Vanilloid Orchids (Vanilloideae: Orchidaceae) / K. V. Cameron, M. W. Chase // Lindleyana. – 1998. – Vol. 13, N 3. – P. 148–169.
 24. Chase M. W. Seed morphology and phylogeny in subtribe Catasetinae (Orchidaceae) / M. W. Chase, J. S. Pippen // Lindleyana. – 1990. – 5, N 2. – P. 126–133.
 25. Chase M. W. Seed morphology in the Oncidiinae and related subtribes (Orchidaceae) / M. W. Chase, J. S. Pippen // Syst. Bot. – 1988. – 13, N 3. – P. 313–323.
 26. Clifford H. T. Seed morphology and classification of Orchidaceae / H. T. Clifford, W. K. Smith // Phytomorphology. – 1969. – 19, N 1. – P. 133–139.
 27. Dressler R. L. Phylogeny and classification of the orchid family / R. L. Dressler. – Portland, Oregon: Dioscorides Press, 1993. – 278 p.
 28. Seed micromorphology in the genus Neotinea Rchb.f. (Orchidaceae, Orchidinae) / R. Gamarra, E. Dorda, A. Scrugli [et al.] // Bot. J. Lin. Society. – 2007. – 153. – P. 133–140.
 29. Prutsch J. Adaptations of an orchid seed to water uptake and storage / J. Prutsch, A. Schardt, R. Schill // Plant Systematics and Evolution. – 2005. – Vol. 220, N 1–2. – P. 69–75.
 30. Studies on seed morphometry of epiphytes orchids from Western Ghats of Karnataka / Swamy K. Krishna, H. N. Kumar, T.M. Ramakrishna [et al.] // Taiwania. – 2004. – 49, N 2. – P. 124–140.
 31. Thompson D. E. In vitro germination of several South African summer rainfall Disa (Orchidaceae) species: is seed testa structure a function of habitat and a determinant of germinability? / D. E. Thompson, T. J. Edwards, J. van Staden // Syst. Geogr. – 2001. – N. 71. – P. 597–606.
 32. Toscano de Brito A. L.V. Seed morphology of subtribes Ornithocephalinae and Telepogoninae (Maxillarieae: Orchidaceae) / A. L. V. Toscano de Brito // Lindleyana. – 1999. – Vol. 14, N 1. – P. 27–37.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.