ІНТРОДУКЦІЯ ДЕРЕВ’ЯНИСТИХ ЛІАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ М. КРИВИЙ РІГ

Автор(и)

  • Л. І. Бойко Криворізький ботанічний сад НАН України,, Ukraine
  • Ю. С. Юхименко Криворізький ботанічний сад НАН України,, Ukraine
  • Н. М. Данильчук Криворізький ботанічний сад НАН України,, Ukraine
  • О. О. Шульга Криворізький ботанічний сад НАН України,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2021.1(48).232852

Ключові слова:

інтродукція, дерев’янисті ліани, зимостійкість, посухостійкість, життєздатність, декоративність, вертикальне озеленення

Анотація

Проблема В зв’язку з швидкою тенденцією росту і розповсюдження вертикального озеленення у ландшафтний дизайн населених місць в Україні досить активно ведеться робота з вивчення дерев’янистих ліан. Інформація щодо біоекологічних особливостей дерев’янистих ліан в умовах нашого регіону та використання їх в озелененні міських територій практично відсутня.
Тому метою роботи було підбити підсумки інтродукції дерев’янистих ліан в
умовах Криворізького ботанічного саду НАН України, провести аналіз сучасного стану вертикального озеленення в м. Кривий Ріг, з’ясувати асортимент використовуваних рослин та довести можливості його розширення за рахунок інтродукованих та апробованих у ботанічному саду.
Методи. Розподіл інтродукованих дерев’янистих ліан за походженням проведений за А. Л. Тахтаджяном. Оцінка життєздатності за шкалою життєздатності чагарників модифікованої на основі класифікації З. І. Лучник. Оцінка посухостійкості ліан за шкалою С. С. П’ятницького, зимостійкості за шкалою, прийнятою в ботанічних садах СРСР.
Результати та висновки
На Криворіжжі одним з перспективних напрямків при створенні сучасного ландшафтно-архітектурного озеленення міста є вертикальне озеленення на ос нові витких рослин. Джерелом збагачення асортименту рослин для озеленення міських територій є колекції ботанічного саду.
У Криворізькому ботанічному саду інтродукція дерев’янистих ліан розпочата з 1983 р. Нині колекційний фонд нараховує 31 вид та 42 культивари, що презентують 15 родів та 13 родин.
Визначено, що феноритміка інтродуцентів узгоджується з кліматичними умовами Правобережного Степового Придніпров’я, більшість з видів щорічно квітують, плодоносять, мають високі показники життєвого стану та декоративності. Більшість дерев’янистих ліан, інтродукованих у КБС, є досить посухостійкими (за шкалою П’ятницького отримали І бал), вони переносять короткі періоди посухи без значних морфологічних змін (види родів Wisteria, Campsis, Celastrus, Parthenocissus, Vitis, Ampelopsis). Проявом більш низького рівня посухостійкості (бал посухостійкості ІІ) у видів родів Lonicera, Actinidia була втрата тургору у листках, який відновлювався за нічний період та часткове пожовтіння листя.
Виділено групи інтродукованих дерев’янистих ліан за способом кріплення до опори та за ступенем декоративності. Шляхом обстеження міських територій м. Кривий Ріг виявлено, що асортимент використовуваних дерев’янистих ліан представлений 10 видами та 7 культиварами з 10 родів та 10 родин. За результатами вивчення морфо-біологічних, еко-
логічних властивостей та декоративних якостей рекомендовано ширше залучати
до озеленення урбанізованих територій види Aristolochia manshuriensis, Akebia quinata, Celastrus flgellaris, Celastrus orbiculatus, Lonicera caprifolium ,Wisteria sinensis.

Посилання

Багацька О. М. Оцінка декоративності інтродукованих видів дерев’янистих ліан у м. Києві / О. М. Багацька // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Лісівництво та декоративне садівництво. – 2011. – Вип. 164. – С. 275–279

Бойко Т. О. Оцінювання біолого-екологічних властивостей деревних ліан в умовах міста Херсон / Т. О. Бойко, О. І. Дементьєва, Ю. С. Котовська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2019. – Т. 29, № 5. – С. 31–35.

Буйдіна Т. О. Біолого-екологічні особливості ліан роду Rosa L. в умовах Правобережного лісостепу України: автореф. дис… на здобуття наук. ступеня, канд. біол. наук:03.00.05 «Ботаніка» / О. Т. Буйдіна. – К., 2019. – 20 с.

Горбенко Н. Є. Біоекологічні особливості плюща звичайного (Hedera helix L.) та його форм в умовах Заходу України: автореф. дис... на здобуття наук. ступеня, канд. с.-г. наук 03.00.16 «Екологія» / Н. Є. Горбенко. – Львів, 2001. – 15 с.

Гоцій Н. Д. Біоекологічні особливості ліан роду Parthenocissus Planch. та їх використання для фітомеліорації довкілля Львова: автореф. дис… на здобуття наук. ступеня, канд. с.-г. наук 03.00.16 «Екологія» / Н. Д. Гоцій. – Львів, 2020. – 17 с.

Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина 1. [Довідник] / М. А. Кохно, Л. І. Пархоменко, А. У. Зарубенко та ін. – Київ: Фітоцентр, 2002. – 448 c.

Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина 2. [Довідник] / М. А. Кохно, Н. М. Трофименко, Л. І. Пархоменко та ін. / – Київ: Фітосоціоценр, 2005. – 716 с.

Деревенко Н. В. Результати інтродукції дерев’янистих ліан в ДП ДГ Новокаховське НБС –НБЦ / Н. В. Деревенко // Чорноморський бот. журнал. – 2009. – Т. 5, № 4. – С. 517–523

Дойко Н. М. Біологічні основи інтродукції витких деревних рослин у Правобережному Лісостепу України: автореферат дис... на здобуття наук ступеня, канд. біол. наук : 03.00.05 «Ботаніка» / Н. М. Дойко. – К., 2005. – 20 с.

Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну: підручник / Н. Я. Крижанівська. – К.: «Ліра-К», 2017. – 218 с.

Кучерявий В. П. Дерева, чагарники і ліани в ландшафтній архітектурі / В. П. Кучерявий, Р. Б. Дудин, Н. П. Ковальчук та ін. – Львів: “Кварт”, 2004. – 138 с.

Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. – М.: ГБС, 1975. – 23 с.

Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин и др. – Киев: Наукова думка, 1987. – 548 с.

Пятницкий С. С. Практикум по лесной селекции / С. С. Пятницкий. – М.: Сельхозиздат, 1961. – 261 с.

Солоненко В. І. Класифікація видів вертикального озеленення в ландшафтному озелененні / В. І. Солоненко, О. В. Ватаманюк // Сільське господарство та лісівництво, зб. наук. праць. – 2017. – № 5. – С. 126–136.

Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли / А. Л. Тахтаджян– Л.: Наука, Ленингр. отд., 1978. – 248 с.

Ткаченко Т. М. Сучасний стан використання «зелених конструкцій» в урбоценозах / Т. М. Ткаченко, О. А. Ткаченко // Збірник наукових праць Дон НАБА. – 2019. – Т. 1(15). – С. 3–30

Фатиев М. М. Строительство и эксплуатация объектов городского озеленения / М. М. Фатиев. – М.: Форум, 2010. – 240 с.

Федоровский В. Д. Древесные растения Криворожского ботанического сада. Итоги интродукции за 25 лет. / В. Д. Федоровский, А. Е. Мазур. –Днепропетровск, 2007. – 256 с.

Mosyakin S. L. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist / S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk. – Kiev, 1999. – 399 p.

Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs. Hardy in North America / A. Rehder. – New-York: The Macmillan company, 1949. – 996 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-05

Номер

Розділ

Ботаніка та фізіологія рослин