ПРО ЗНАХІДКУ EUPHORBIA VALDEVILLOSOCARPA ARVAT & NYÁR. (EUPHORBIAСЕАЕ) В ПОНИЗЗІ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТЕР-ТИЛІГУЛ

Автор(и)

  • О. Ю. Бондаренко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2021.1(48).232854

Ключові слова:

рідкісні види, Euphorbia valdevillosocarpa, пониззя межиріччя Дністер-Тилігул

Анотація

Мета. Вид Euphorbia valdevillosocarpa занесений до Червоної книги України (2009 року), де йому присвоєно категорію «знаходиться під загрозою зникнення». Має також наукове значення як бессарабський ендемік на східній межі ареалу. Раніше в нижній течії Дністровсько-Тилігульського межиріччя цей вид не зустрічався.

Методи. Флора вивчалася маршрутним методом у 2018–2020 рр.

Результати. Поблизу села Будячки, в долині, що з’єднує залізничну станцію «Карпово» (Одеса–Роздільна) і село Єгорівка (на узбережжі Хаджибейського лиману), виявлено нове для Одеської області місцезнаходження Euphorbia valdevillosocarpa. Місце – західний схил, який знаходиться в основній долині. Поруч з майданчиком знаходиться покинутий кар’єр з видобутку черепашнику. Рослини Euphorbia valdevillosocarpa зустрічаються тільки на схилах північної експозиції. Виявлено 20 рослин E. valdevillosocarpa, у кожної від 10 до 35 стебел. Мабуть, через несприятливі погодні умови в регіоні в 2020 році (посуха) рослини були значно меншими за розмірами порівняно з сухими зразками стебел минулого року (до 0,95–1,00 м). Основна частина стебел вегетативна, тільки третина рослин має залишки суцвіть. 06.2020 у деяких екземплярів відбулося повторне квітування на декількох стеблах.

Висновки. Район дослідження не відноситься до екологічно значущих. Місцезнаходження виду в Одеській області представлено тільки в Тарутинському районі, населений пункт у с. Будячки – крайня східна точка регіону. Оскільки тут також відзначені созофіти різного рівня захисту, необхідно створити територію, що охороняється.

 

Посилання

Бондаренко О. Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер – Тилігул / О. Ю. Бондаренко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2009. – 332 с.

Бондаренко О. Ю. Флора пониззя межиріччя Дністер – Тилігул: дис. канд. біол. наук спец. 03.00.05 / О. Ю. Бондаренко. – Київ, 2015. – 380 с.

Гельтман Д. В. Подрод Esula рода Euphorbia (Euphorbiaceae): система, филогения, географический аналіз: автореф. дис. докт. биол. наук 03.02.01 /Д. В. Гельтман. – М., 2016. – 42 с.

Дідух Я. П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я. П. Дідух, Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Укр. ботан. журн. – 2003. – Т. 60, № 1. – С. 6–17.

Дубовик О. М. Нові відомості про види роду молочай (Euphorbia L.) у флорі України / О. М. Дубовик, І. І. Крицька, І. І Мороз // Укр. ботан. журн. – Т. 29, № 6. – С. 80–88.

Исследование флоры Северо-Западного Причерноморья. Систематический, биоморфологический и эколого-географический анализ флоры Северо-Западного Причерноморья: [сб. науч. трудов кафедры ботаники / ред. Тихомиров Ф. К.] – Вып. 1. – Одесса, 1975.

Кузьмішина І. І. Адвентивні види родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України / І. І. Кузьмішина., О. В. Мотронюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі України. Сер. «Біологічні науки» – Луцьк, 2008. Вип. № 3. – С. 221–225.

Линдеман Э. Очерк флоры Херсонской губернии / Э. Линдеман. – Одесса: Типография Л. Нитче, 1872. – 321 с.

Мотронюк О. В. Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України: автореф. дис. канд. біол. наук спец. 03.00.05 / О. В. Мотронюк. – Київ, 2009. – 29 с.

Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2012. – 336 с.

Определитель высших растений Украины / [Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др.]; под ред. Ю. Н. Прокудина. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.

Програма формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005–2015 роки. Звіт про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2004 році // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2006. – № 1 (19). – С. 7–50.

Реєстр природно-заповідного фонду Одеської області / [авт. тексту О. М. Попова, С. П. Ужевська, Ю. Ю. Юрченко]; Південний науковий центр НАН; МОН України. – Одеса: Федяев, 2006 – 112 с.

http://ecology.odessa.gov.ua/regonalna-ekologchna-merezha-odesko-oblast-eskzna-kartoshema/

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.

Шестериков П. С. Определитель растений окресностей Одессы / П. С. Шестериков. – Одесса : Комерч. типография Сапожникова Б., 1912. – 539 с.

Шиян Н. М. Типи таксонів роду Euphorbia (Euphorbiaceae), описаних із території України, що зберігаються у Національному гербарії України (KW) / Н. М. Шиян, Г. В. Бойко // Укр. ботан. журн. – 2016. – Т. 73, № 5 – С. 516–521.

Lindemann E. Flora Chersonensis / Е. Lindemann // Zapiski Novoross. o-va estestvoispytatelej. prilozh. – 1881, 1882. – Vol. 6. – Odessae.

Mosyakin S. L. Vascular Plants of Ukraine. A nomenclature Checklist / S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk. – Kiev, 1999. – 345 p.

Paczoski Józef. Flora Chersonszczyzny. Tom II. Rósliny dwuliścienne / Józef Paczoski. – Poznań, 2008. – 505 stron.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-05

Номер

Розділ

Короткі повідомлення