СИМПТОМАТИКА ОТРУЄННЯ СТАВКОВИКІВ (MOLLUSCA, GASTROPODA, LYMNAEIDAE) ХРОМ СУЛЬФАТОМ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • А. П. Стадниченко Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи, Ukraine
  • О. І. Уваєва Державний університет «Житомирська політехніка», кафедра екології,, Ukraine
  • Г. Є. Киричук Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2021.1(48).232855

Ключові слова:

Cr (III), фазність отруєння, симптоматика, ставковіки

Анотація

Проблема. Іони Cr (III) – небезпечний для гідробіонтів гідромережі басейну Дніпра токсикант, роль якого для низки видів ставковиків на сьогодні виявилася недослідженою.

Мета. Через це метою роботи було з’ясування діапазону концентрацій Cr (III) водного середовища, що викликають розвиток у цих тварин кожної з послідовних фаз патологічного процесу – отруєння їх означеним вище токсикантом, а також виявлення симптомокомплексів як патологічного, так і захисно-пристосувального характеру, притаманного кожній із них.

Методика. Дослідження здійснено у 2018 р. у лабораторії зоології безхребетних ЖДУ ім. І. Франка на 344 екз. ставковиків Lymnaea  atra, Lcallomphala і L. turricula. Токсикологічний експеримент поставлено за методикою В. А. Алексєєва, інтенсивність серцевого ритму визначено за Д. А. Вискушенком, легеневого дихання – за В. І. Жадіним, величини середньодобового раціону – за А. П. Сушкіною, ураженість молюсків паразитами (Trematoda) і морфологічне обстеження їх органів – за Т. А. Гінецинською.

Основні результати. Іони Cr (III) – водорозчинна ендогенна отрута високотоксичної дії, що локально впливає на респіраторний епітелій легень ставковиків і на їх покривний шкірний епітелій. Пригнічення, а пізніше – унеможливлення аеробного дихання веде до загибелі їх від асфіксії. Перебіг процесу отруєння – п’ятифазний. За 0,5 ГДК Cr (III) усі життєві функції ставковиків здійснюється на рівні норми (фаза байдужості), тоді як концентрації його у межах ГДК–2 ГДК викликають піднесення значень ритму їх серцебиття, інтенсивності легеневого дихання, процесів живлення і травлення, рухової (м’язової) активності (фаза стимуляції). За 3 ГДК Cr (III) симптомокомплекс фази пригнічення представлений брадикардією, різким послабленням дихальної і трофічної функцій, м’язової активності, натомість зростанням ступенів гідремії, пастозності, некрозу респіраторного епітелію і підстилаючих його тканин, виникненням кровотеч і крововиливів (депресивна, сублетальна і летальна фази).

Висновки. Досліджені види ставковиків є високочутливими до дії на них іонів Cr (III) і можуть бути рекомендовані для використання їх як тест-об’єктів у системі гідроекомоніторингу стану поверхневих вод України.

Посилання

Алексеев В. А. Основные принципы сравнительно-токсикологического эксперимента / В. А. Алексеев // Гидробиол. журн. – 1981. – Т. 17, № 3. – С. 92–100.

Афанасьев С. А. Методика оценки экологических рисков, возникающих при воздействии источников загрязнения на водные объекты / С. А. Афанасьев, М. Д. Гродзинский. – К.: Ай-Би. – 2004. – 62 с.

Василенко О. М. Екологія живлення ставковиків (Mollusca, Pulmonata, Lymnaeidae) Центрального Полісся / О. М. Василенко. – Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Чернівці, 2008. – 30 с.

Веселов Е. А. Основные фазы действия токсических веществ на организмы / Е. А. Веселов // Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. по вопросам водной токсикологии. (30 января–2 февраля 1968 г.). – М.: Наука, 1968. – С. 15–16.

Гинецинская Т. А. Трематоды, их жизненные циклы, биология и эволюция / Т. А. Гинецинская. – Л.: Наука, 1968. – 412 с.

Гірій В.А., Колісник І.А., Косовець О.О., Кузнєцова Т. О. Динаміка якості поверхневих вод України на початку ХХІ століття // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2011. – Т. 4 (25). – С. 129–136.

Грубінко В. В. Енергетична роль амінокислот у адаптації до важких металів прісноводних риб і молюсків / В. В. Грубінко, Г. Є. Киричук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. вип.: Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – 2012. – № 2 (51). – С. 71–86.

Гусева Т. В. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды / Т. В. Гусева, Я. П. Молчанова, Э. А. Заика и др. – М.: Эколайн, 2000. – 127 с.

Киричук Г. Є. Фізіолого-біохімічні механізми адаптацій прісноводних молюсків до змін біотичних та абіотичних чинників водного середовища / Г. Є. Киричук. – Автореф. дис. … докт. біол. наук. – К., 2011. – 45 с.

Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М.: Высш. шк., 1990. – 351 с.

Линник П. Н. Тяжелые металлы в поверхностных водах Украины: содержание и формы миграции / П. Н. Линник // Гидробиол. журн. – 1999. – Т. 35, № 1. – С. 22–42.

Маляревская А. Я. Биохимические механизмы адаптации гиброионтов к токсическим веществам / А. Я. Маляревская // Гидробиол. журн. – 1985. – Т. 21, № 3. – С. 70–82.

Метелев В. В. Водная токсикология / В. В. Метелев, А. И. Канаев, Н. Г. Дзасохова. – М.: Колос, 1971. – 247 с.

Проблемы водной токсикологии / под редакцией Е. А. Веселова. – Петрозаводск: ПГУ, 1984. – 103 с.

Романенко В. Д. Основы гидроэкологии / В. Д. Романенко. – К.: Генеза, 2004. – 664 с.

Стадниченко А. П. Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acroloxidae) Украины / А. П. Стадниченко. – К.: Центр учебной литературы, 2004. – 327 с.

Стадниченко А. П. Влияние трематодной инвазии на некоторые особенности дыхания пресноводных легочных моллюсков / А. П. Стадниченко, Н. Н. Сластенко, А. М. Безгодов и др. // Деп. в УкрНИИНТИ 28.03.90, № 582 – Ук 90. – 17 с.

Сушкина А. П. Питание и рост некоторых брюхоногих моллюсков / А. П. Сушкина // Тр. ВГБО. – 1949. – Т. 1. – С. 118–131.

Хлебович В. В. Акклимация животных организмов / В. В. Хлебович. – Л.: Наука, 1981. – 136 с.

Хочачка П. Биохимическая адаптация / П. Хочачка, Дж. Сомеро. – М.: Мир,1988. – 568 с.

Janowicz L. M. Symptomy zatrucia Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) chrom (ІІІ)-sulfatem środowiska wodnego / L. M. Janowicz, A. P. Stadniczenko // Біологія та екологія. – 2018. – Т. 4. № 2. – С. 100–105.

Jones I. D. Aspects of respiration in Planorbis corneus L. and Lymnaea stagnalis L. (Gastropoda: Pulmonata) / I. D. Jones // Comp Biochem Physiol. – 1961. – Vol. 4. – P. 1–29. doi: 10.1016/0010-406x(61)90042-1.

Stadnichenko A. P. The effect of trematode invasion and chromium sulphate on the crude protein content in the haemolymph of Viviparus viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) / A. P. Stadnichenko, G. Ye. Kirichuk // Parazitologiya. – 2002. – Vol. 36, № 3. – Р. 240–246.

Vyskushenko D. Heart-beat in the pond Lymnaea stagnalis under the effect of heavy metals and infection / D. Vyskushenko // XIX Krajowe seminarium malakologiczne. – Slupsk, 2003. – P. 53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-05

Номер

Розділ

ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ