СТАН ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В ОРГАНАХ ЧОРНОМОРСЬКИХ МІДІЙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS В ПРИСУТНОСТІ СОЛЕЙ ЦИНКА ТА МІДІ В СЕРЕДОВИЩІ ІСНУВАННЯ

Автор(и)

  • А. К. Будняк Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • 3. Є. Захарієва Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • А. В. Сорокін Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • С. А. Петров Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

малоновий діальдегід, загальна антиокислювальна активність, окислювальна активність, каталаза

Анотація

Вивчена дія солей цинка і міді на деякі показники окиснення-відновлення в органах чорноморських мідій Mytilus galloprovincialis. Отримано, що іони цинка викликають підвищення вмісту малонового діальдегіду, загальної окислювальної активності і зменшують активність каталази в органах мідій, іони міді впливають протилежним чином. Ефекти іонів досліджених металів прямо залежать від спроможності відповідних органів їх накопичувати.

Посилання

Александров Б. Г., Ходаков И. В. Изменения структуры и самоочистительной способности обрастания прибрежной зоны Черного моря в условиях антропогенного воздействия // Экологические проблемы Черного моря. — Одесса: ОЦНТИ, 1999. — С. 192-197.

Божков А. И. Три дозо-зависимые стадии действия ионов меди на функциональную активность биологических систем // Биохимия. — 1997. — Т. 62, № 2. — С. 176­ 186.

Брагинский Л. П., Линник П. Н. К методике токсикологического эксперимента с тяжелыми металлами на гидробионтах // Гидробиол. журн. — 2003. — 39, № 1. — С. 92-104.

Горячковсъкий О. М. Клінічна біохімія: Довідковий посібник / Вид. 2-е, вин. І доп. — Одеса: Астропринт, 1998. — 608 с.

Киричук Г. Е. Накопичення іонів важких металів прісноводним молюском Viviparus viviparus // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2004. — С. 72-75.

Киричук Г. Е. Особенности накопления ионов тяжелых металлов в организме двустворчатых моллюсков // Гидробиол. журн., 2003. — Т. 39, № 3. — С. 45-55.

Руководство к лабораторным занятиям по биологической химии / Под ред. Т. Т. Березова. — М.: Медицина, 1976. — 294 с.

Стальная И. Д., Гаришвили Т. Г. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / Современные методы в биохимии // Под ред. А. Б. Ореховича. — М.: Наука, 1976. — С. 66-68.

Столяр О. Б., Грубинко В. В., Мыхайлив Р. Л. Роль металлотинонеинов в детоксикации ионов меди, цинка и марганца в тканях Anodonta Cygnea при их действии в отдельности и в смеси // Гидробиол. журн., 2004. — Т. 40, № 3. — С. 91-102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

Біохімія