DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2013.3(32).45277

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ФІТОБІОТИ РАЙОНУ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

О. М. Попова, І. Р. Касим

Анотація


Проаналізовано основні публікації, що стосуються вивчення фітобіоти Нижнього Дністра та узбережжя Дністровського лиману. Виділено 6 етапів досліджень: 1) 1840–1900 – флористичний попередній; 2) 1900–1940 – флористично–ценотичний; 3) 1940–1970 – еколого–ценотичний; 4) 1970–1985 – комплексних робіт з метою використання фітобіоти у народному господарстві; 5) 1985–2008 – комплексних созологічних досліджень; 6) 2008 – теперішній час – вивчення рослинного світу новоствореного національного природного парку “Нижньодністровський”.

Ключові слова


Нижньодністровський національний природний парк; флора; рослинність; історія

Повний текст:

PDF

Посилання


Андржейовский А. Ботанический очерк местностей, лежащих между Бугом и Днестром от р. Збручи до Черного моря / А. Андржейовский // Записки импер. об–ва сел. хоз–ва Юж. России. – 1855. – № 2. – C. 63–73. – № 3. – С 93–108. – № 4. – С. 149–164. 2. Байрак Е. Н. Луговые экосистемы заповедного урочища «Днестровские плавни» и Нижнеднестровского национального природного парка – уникальная территория природно–заповедного фонда Украины / Е. Н. Байрак, Е. Н. Попова, И. Т. Русев, К В. Полянская // Управление бассейном трансграничного Днестра в условиях нового бассейнового договора. Мат–лы Международной конференции (Кишинев, 20–21сентября 2013 г.). – Eco–Tiras, Chisinau, 2013. – C. 26–29. 3. Бартосевич С. О. О Днестровских плавнях и их народнохозяйственном значении / С. О. Бартосевич // Записки импер. об–ва сел. хоз–ва Юж. России. – 1907. – Т. 9, № 7/9. – С.24–35. 4. Бефани А. Н. Экологическое значение Карагольских плавней Днестра, их состояние и задачи мелиорации / А. Н. Бефани // Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. – Кишинев. – 1998. – С. 19–21. 5. Бондаренко Е. Ю. Флора заповедного и населённого участков Нижнего Днестра / Е. Ю. Бондаренко, Е. Н. Попова // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Биология. – Симферополь, 2001 а. – Т. 14, № 1. – С. 27–31. 6. Бондаренко Е. Ю. Флористическое разнообразие Карагольских плавней (Днестровский лиман) / Е. Ю. Бондаренко, Е. Н. Попова // Актуальные проблемы изучения фито– и микобиоты: Междунар. научн.–практич. конф. к 80–летию каф. ботаники: 25–27 октября 2004: статьи. – Минск: Изд. центр БГУ, 2004. – С. 23–24. 7. Бондаренко Е. Ю. Флористическое разнообразие побережья Карагольского залива (Днестровский лиман) / Е. Ю. Бондаренко, Е. Н. Попова // Геоэкологические и биоморфологические проблемы Северного Причерноморья: междунар. науч.–практ. конф.: 28–30 марта 2001 г.: тез. докл. – Тирасполь. – 2001 б. – С. 40–41. 8. Бондаренко О. Ю. Аналіз інвазійних видів межиріччя Дністер–Тилігул у межах Одеського геоботанічного округу / О. Ю. Бондаренко // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – Одеса: СМИЛ, 2006 а. – Вип. 7. – С. 178–182. 9. Бондаренко О. Ю. Аналіз флори пониззя межиріччя Дністер–Тилігул / О. Ю. Бондаренко // Матер. ХІІ з'їзду Укр. ботан. тов. (Одеса, 15–18 травня 2006 р,). – Одеса, 2006 б. – С. 22–25. 10. Бондаренко О. Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер – Тилігул / О. Ю. Бондаренко – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 332 с. 11. Бондаренко О. Ю. Флористична цінність схилів Дністровського лиману / О. Ю. Бондаренко // Вісник ОНУ. Серія: Біологія. – 2006 а. – Т. 11. – Вип. 6. – С. 77–83. 12. Бондаренко О. Ю. Деякі відомості щодо дерев'янисто–чагарникових видів межиріччя Дністер–Тилігул в межах Одеського геоботанічного округу / О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва // Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології. Матеріали міжнар. конф. молодих учених–ботаніків (27–30 вересня 2006 р., м. Київ). – К.: Фітосоціоцентр. – 2006 б. – С. 40–41. 13. Бондаренко О. Ю. Флористична цінність Карагольських плавнів (пониззя Дністра) / О. Ю. Бондаренко, О. М. Попова // Екологія. Людина. Суспільство: IV Всеукр. науково–практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: 14–16 травня 2000 р.: тез. доп. – К.: НТУУ “КПІ”, 2001 в. – С. 17–18. 14. Васильева Т. В. Флористическое богатство растительных сообществ Нижнего Приднестровья / Т. В. Васильева, С. Г. Коваленко // Проблемы сохранения биоразноообразия Среднего и Нижнего Днестра. Тез. Междунар. конф. (Кишинёв, 6–7 ноября 1998 г.). – Кишинёв, 1998. – С. 32–35. 15. Геоботанічне районування Української РСР. – Київ: Наукова думка, 1977. – 282 с. 16. Геродот. История в 9–ти книгах. Кн. 4 [пер. и примеч. Г. А. Страновского]. – Ленинград: Наука, 1972. – С. 187–239. 17. Горбуненко П. Н. Проблемы сохранения биоразнообразия бассейна Днестра / П. Н. Горбуненко // Проблемы сохранения биоразноообразия Среднего и Нижнего Днестра / Тез. Междунар. конф. (Кишинёв, 6–7 ноября 1998 г.). – Кишинёв, 1998. – С. 36–38. 18. Гурская Е. А. Материалы к изучению высшей водной растительности пойменных водоемов реки Днестра / Е. А. Гурская // Материалы по гидробиологии и рыболовству лиманов северо–западного Причерноморья. – Вып. 2. – Одесса, 1953. – С. 75–79. 19. Дідух Я. П. Геоботанічне районування / Я. П. Дідух, В. М. Мінарченко, В. В. Протопопова, В. С. Ткаченко, Ю. Р. Шеляг–Сосонко // Національний атлас України. – Київ: Картографія, 2009. – С. 197. 20. Дідух Я. П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я. П. Дідух, Ю. Р. Шеляг–Сосонко // Укр. ботан. журн.– 2003.– 60, № 1.– С. 6–18. 21. Дубина Д. В. Динаміка флори і рослинності озера Біле (Одеська область) / Д. В. Дубина // Укр. ботан. журн. – 1984. – Т. 41, № 1 – С. 50–54. 22. Дубина Д. В. Екологічні та ценотичні особливості класу Phragmiti–Magnocaricerea Klika in Klika et Novak 1941 у Північному Причерномор’ї / Д. В. Дубина, Т. П. Дзюба // Укр. фітоцен. зб. Сер. С. – 2003. – Вип. 3(20). – С. 113–132. 23. Дубина Д. В. Класифікація та продромус рослинності водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор’я / Д. В. Дубина, З. Нойгойзлова, Т. П. Дзюба, Ю. Р. Шеляг–Сосонко. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 200с. 24. Дубина Д. В. НПП Нижньодністровський / Д. В. Дубина, Т. П. Дзюба, С. М. Ємельянова // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки. – Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 338–349. 25. Дубына Д. В. Антропогенные изменения высшей водной растительности плавней низовьев Днестра / Д. В. Дубына // Тез докл. VII Укр. Ботан. о–ва (Ялта, апр.1982 г.). – Киев: Наук. думка, 1982. – С. 194–195. 26. Дубына Д. В. Ресурсы тростника южного нижнего Приднестровья, их рациональное использование и охрана / Д. В. Дубына // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1987. – С. 7–13. 27. Дубына Д. В. Флора плавней Днестра / Д. В. Дубына // Изв. АН Молдавской ССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1988. – № 5. – С. 7–12. 28. Дубына Д. В. Адвентивная флора плавнево–литорального ландшафта Северного Причерноморья / Д. В. Дубына // Проблемы изучения адвентивной флоры СССР (Материалы совещания 1–3 февраля 1989). – М.: Наука, 1989 а. – С. 64–66. 29. Дубына Д. В. Геоботаническое районирование устьевой области Днестра / Д. В. Дубына // Изв. АН Молдавской ССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1989 б. – № 5. – С. 7–12. 30. Дубына Д. В. Плавни Причерноморья / Д. В. Дубына, Ю. Р. Шеляг–Сосонко – К.: Наук. думка, 1989. – 272 с. 31. Дятлов С. Е. Санитарно–гидробиологическая ситуация в районе Нижнего Днестра в связи с проблемой сохранения биоразнообразия / С. Е. Дятлов // Проблемы сохранения биоразноообразия Среднего и Нижнего Днестра / Тез. Междунар. конф. (Кишинёв, 6–7 ноября 1998 г.). – Кишинёв, 1998. – С. 41–43. 32. Зеленецкий Н. М. Новые данные для флоры Бессарабии / Н. М. Зеленецкий // Дневник X съезда русск. естествоисп. и врачей. –1898. – 10. – С. 446–447. 33. Зеленецкий Н. Отчет о ботанических исследованиях Бессарабской губернии (уезды Бендерский, Аккерманский и Измаильский) / Н. Зеленецкий. – Одесса: Изд–во Бессарабсклй губернской земской управы, 1891. – XLVII+100 с. 34. Исследование флоры Северо–Западного Причерноморья. [Сб. науч. трудов кафедры ботаники / ред. Тихомиров Ф. К.] – Вып. 1–3. – Одесса, 1974–1975. 35. Карпова Г. А. Высшая водная растительность Днестровского лимана и прогноз ее изменений в связи со строительством канала Дунай–Днепр / Г. А. Карпова // Тез. докл. VII Укр. ботан. о–ва (Ялта, апр.1982 г). – 1982. – С. 200. 36. Климентов Л. В. О растительности Белого озера и его ближайших окрестностей / Л. В.Климентов // Журн. н.–и. кафедр в Одессе. – 1924. – Т. I, № 10–11. – С. 107–116. 37. Климентов Л. В. Заметка о плавах низовьев р. Днестра / Л. В. Климентов // Зап. Одес. об–ва естествоиспытателей. – 1927. – Вып. 43. – С. 65–66. 38. Климентов Л. В. К изменениям в растительном составе Белого озера (по данным 1918–1928 гг.) / Л. В. Климентов // Зап. Одес об–ва естествоисп. –1929. – 14. – С. 87–91. 39. Климентов Л. В. Плави пониззя рік південного заходу України / Л. В. Климентов // Тези доп. Одес. ун–ту. – Одеса, 1947. – С. 121–122. 40. Климентов Л. В. Плавы низовьев Днестра и Днепра, их генезис и некоторые свойства / Л. В. Климентов // Укр. ботан. журн. – 1953. – Т. 10, № 3. – С. 34–42. 41. Климентов Л. В. Культурнотехническая и геоботаническая характеристика приустьевой части Нижнеднестровской поймы и ее плавней / Л. В. Климентов. – Одесса: Укргипроводхоз, 1955. – 118 с. 42. Климентов Л. В. Изменение в характере растительности и ландшафте днестровской поймы, происшедшие за последние 150–200 лет в связи с процессом ее заиления и воздействия человека / Л. В. Климентов // Научная сессия, посвященная 100–летию со дня рождения Г. И. Танфильева. Тез. докл 29–31 марта 1957 г. – Одесса: Одес. ун–т, 1957. – С. 115–119. 43. Климентов Л. В. О растительности и ландшафтах нижнеднестровской поймы и ее плавней и происшедших в них сдвигах / Л. В. Климентов // Изв. Всес. геогр. об–ва. – 1960. – 92, № 3. – С. 235–250. 44. Климентов Л. В. До характеристики осокових купин та купинників пригирлових плавнів Дністра та Дніпра / Л. В. Климентов // Щорічник Укр. ботан. т–ва. – 1962 а. – № 3. – С. 72–73. 45. Климентов Л. В. Сдвиги в ландшафте и растительности приустьевой части поймы нижнего Днестра и ее плавней / Л. В. Климентов // Труды Одесского госуниверситета. Серия геолог. и геогр. наук. – 1962 б. – 152, вып. 9. – С. 93–107. 46. Костильов О. В. Прогноз змін степової рослинності під впливом каналу Дунай – Дніпро / О. В. Костильов // Укр. ботан. журн. – 1983. – Т. 40, № 4. – С. 65–70. 47. Линдеман Э. Очерк флоры Херсонской губернии / Э. Линдеман // Записки Новороссийского о–ва естествоиспытателей. Первое приложение в т. 1. – 1872 а. – 228 с. 48. Линдеман Э. Список употребительнейших растений Херсонской флоры / Э. Линдеман // Записки Новороссийского о–ва естествоиспытателей. Второе приложение к т. 1. – 1872 б. – 41 с. 49. Липский В. И. Исследования для флоры Бессарабии / В. И. Линский // Зап. Киевского об–ва естествоиспытателей. – 1889. – Т. 10, вып. 2. – С. 225–270. 50. Липский В. И. Новые данные о флоре Бессарабии / В. И. Липский // Зап. Киевского об–ва естествоиспытателей. – 1894. – Т. 13, вып. 1, 2. – С. 423–444. 51. Лобков В. А. Пути сохранения биологического разнообразия Нижнего Днестра в современных условиях / В. А. Лобков // Проблемы сохранения биоразноообразия Среднего и Нижнего Днестра / Тез. междунар. конф. (Кишинёв, 6–7 ноября 1998 г.). – Кишинёв, 1998. – С. 100–110. 52. Медінець В. І. Матеріали для проекту організації території національного природного парку «Нижньодністровський» (ботанічний аспект) / В. І. Медінець, О. Б. Паузер // Звіт з науково–дослідної роботи. – 2007. – 116 с. 53. Назарчук Ю. С. Формаційні особливості ліхенофлори заплавних лісів басейну Нижнього Дністра / Ю. С. Назарчук // Эколого–экономические проблемы Днестра. Мат–лы V Междунар. научн.–практ. конф. (4–6 октября 2006 г., Одесса). – Одеса: Інноваційно–інформаційний центр “ІНВАЦ”, 2006. – С. 79. 54. Пачоский И. К. Описание новых или малоизвестных растений Херсонской губернии / И. К. Пачоский // Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев, 1889. – Том Х, вып. 2. – С. 421–436. 55. Пачоский И. К. Некоторые новые растения, найденные в низовьях Днепра и Днестра / И. К. Пачоский // Труды бот. сада императорск. Юрьевского ун–та. – Юрьев, 1902. – Т. 3. – Вып. 2. – С. 89–91. 56. Пачоский И. К. Материалы для флоры Бессарабии / И. К. Пачоский // Тр. Бессараб. об–ва естествоисп. – 1912. – Т. 3. – 91 с. 57. Пачоский И. К. Дикорастущие злаки Херсонской губернии: распространение, экология, таблицы для определения / И. К. Пачоский. – Херсон: Естеств.–истор. музей Херсон. губернского земства, 1913. – 182 с. 58. Пачоский И. К. Херсонская флора: высшие тайнобрачные, голосеменные, однодольные / И. К. Пачоский. – Херсон, 1914. – Т. 1. – 518 с. 59. Пачоский И. К. Описание растительности Херсонской губернии. 1. Леса / И. К. Пачоский – Херсон. – 1915 – 202 с. 60. Пачоский И. К. Описание растительности Херсонской губернии. 2. Степи / И. К. Пачоский. – Херсон – 1917. – 316 с. 61. Пачоский И. К. Описание растительности Херсонской губернии. Плавни, пески, солончаки, сорные растения / И. К. Пачоский. – Херсон. – 1927. – 228 с. 62. Пачоский И. К. Херсонская флора. Т. 2. Двудольные / И. К. Пачоский. – Познань: УАМ: 2008. – 505 с. 63. Погребняк И. И. Донная растительность Днестровского лимана и низовьев Днестра / И. И. Погребняк // Материалы по гидробиологии и рыболовству лиманов Северо–Западного Причерноморья. – Вып. 2. – Изд. Киевского гос. ун–та им. Т. Г. Шевченко, 1953. – С. 63–75. 64. Попова Е. Н. Ботаническая ценность низовьев Днестра / О. М. Попова // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2005. – № 3–4. – С. 171–178. 65. Попова О. М. Фіторізноманіття Нижньодністровського національного природного парку / О. М. Попова, І. Р. Касим // Жива Україна, 2013. – № 1–2. – С. 6 7. 66. Попова О. М. Інтродуковані та адвентивні види / О. М. Попова, І. Р. Касим // Жива Україна, 2013. – № 1–2. – С. 9. 67. Русев И. Т. Дельта Днестра – национальный парк / И. Т. Русев // Заповідна справа в Україні. – 1998. – Т. 4, – вип. 1. – С. 20–32. 68. Русев И. Т. Дельта Днестра. История природопользования, экологические основы мониторинга, охраны и менеджмента водно–болотных угодий / И. Т. Русев. – Одесса: Астропринт, 2003. – 768 с. 69. Русев И. Т. Эволюция антропогенного воздействия на водно–болотные угодья дельты Днестра / И. Т. Русев, Т. Д. Русєва // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2005. – № 3–4 (17–18). – С. 276–326. 70. Смирнова–Гараева Н. В. Краткое изложение итогов нашего изучения водорослевой и водной цветковой растительности Днестра на территории Молдавии и юга Украины, проведеного в 1959–1964 г. / Н. В. Смирнова–Гараева / Тез докл. науч. сессии профес. преподават. состава и сотр. ун–та, посвящ. итогам научной деят. за 1964 г. – Кишинев, 1965 а. – С. 359–362. 71. Смирнова–Гараева Н. В. Водная растительность низовий р. Днестра / Н. В. Смирнова–Гараева // Проблемы современной ботаники. – 1965 б. – 1. – С. 311–314. 72. Смирнова–Гараева Н. В. Эколого–фитоценотическая характеристика прибрежно–водной растительности Днестра на территории МССР и юга УССР / Н. В. Смирнова–Гараева // Охрана природы Молдавии. – 1972. – С. 119–124. 73. Смирнова–Гараева Н. В. Растительность Днестра / Н. В. Смирнова–Гараева. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1976. – 45 с. 74. Смирнова–Гараева Н. В. Водная растительность Днестра и её хозяйственное значение / Н. В. Смирнова–Гараева. – Кишинёв: Штиинца, 1980. – 136 с. 75. Срединский Н. К. Материалы для флоры Новороссийского края и Бессарабии / Н. К. Срединский // Зап. Новоросс.о–ва естествоиспытат. – 1872 – Т. 1. – С. 73–138; 1873. – Т. 2. – С. 17–131. 76. Стойловский В. П. Об организации национального природного парка ''Нижнеднестровский''. Проблемы сохраненя биоразноообразия Среднего и Нижнего Днестра / В. П. Стойловский // Тез. Междунар. конф. (Кишинёв, 6–7 ноября 1998 г.) – Кишинёв, 1998. – С. 149–151. 77. Ткаченко В. С. Загальна характеристика рослинності нижньодністровських плавнів та прогноз її змін під впливом будівництва / В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1984. – Т. 41, № 2. – С. 16–21. 78. Ткаченко В. С. Прогноз возможных изменений степной растительности / В. С. Ткаченко, А. В. Костылев // Тез докл. VII Укр. ботан. о–ва (Ялта, апр.1982 г). – 1982 а. – С. 253. 79. Ткаченко В. С. Степова рослинність району Дністровського лиману та її можливі зміни під впливом гідробудівництва / В. С. Ткаченко, О. В. Костильов // Укр. ботан. журн. – 1982 б. – Т. 39. – № 2. – С. 63–67. 80. Ткаченко В. С. Фитоэкологические аспекты гидромелиорации Северо–Западного Причерноморья / В. С. Ткаченко, А. В. Костылев. – К.: Наук. думка, 1985. – 196 с. 81. Ткаченко Ф. П. Редкие виды водорослей низовьев Днестра / Ф. П. Ткаченко // Эколого–экономические проблемы Днестра: V международная научно–практическая конференция (4–6 окт. 2006 г., Одесса): Тез. докл. – Одесса, 2006. – С. 108–109. 82. Ткаченко Ф. П. Макрофиты Нижнего Днестра и Днестровского лимана / Ф. П. Ткаченко // Збірник наукових праць Луганського нац. аграрного ун–ту. Біол.науки. – 2008. – № 83. – С. 104–111. 83. Флористические исследования в Северо–Западном Причерноморском районе. – Вып. 4. – Одесса: Черноморская коммуна, 1982. – 45 с. 84. Шапошнікова Л. А. Нові матеріали до флори пониззя Дунаю та Дністра в межах Одеської області / Л. А. Шапошнікова, М. Г. Кожура, О. А. Гурська // V з'їзд Укр. ботан. о–ва. Тези доповідей. – Ужгород, 1972. – С. 37. 85. Шестериков П. С. Список явнобрачных растений окрестностей Одессы / П. С. Шестериков. – Одесса: типография Шульца, 1886. – 80 с. 86. Шестериков П. С. Материалы для флоры юго–западной части Одесского уезда Херсонской губернии / П. С. Шестериков // Зап. Новоросс. об–ва естествоиспытат. – 1894. – Т. 19, вып. 5. – С. 234–240. 87. Шестериков П. С. Несколько дополнений к флоре юго–западной части Одесского уезда Херсонской губернии / П. С. Шестериков // Зап. Новоросс. об–ва естествоиспытат. – 1899. – Т. 23, вып. 1. – С. 45–51. 88. Шестериков П. С. Определитель растений окрестностей Одессы / П. С. Шестериков. – Одесса: Коммерч. типография Б. Сапожникова, 1912. – 539 с. 89. Шмальгаузен И. Ф. Флора средней и южной России / И. Ф. Шмальгаузен. – К., 1897. –752 с. 90. Lindemann E. Uebersicht der bisher in Bessarabien aufgefundenen Spermatophyten / E. Lindemann. – Москва: Университетская типография, 1880. – 31 с. 91. Lindemann E. Flora Chersonensis / E. Lindemann. – Odessa. – V. 1, 1881. – V. 2, 1882. 92. Tardent C. Reviews of Essai Sur L'Histoire Naturelle de La Bessarabie / C. Tardent. – Lausanne. – 1841. – 90 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.