БІОМОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ ЛИМАНІВ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТЕР – ТИЛІГУЛ

Автор(и)

  • О. Ю. Бондаренко Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, кафедра ботаніки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2016.1(38).68010

Ключові слова:

життєві форми, долини лиманів, межиріччя Дністер – Тилігул

Анотація

На основі флористичних досліджень 2001 – 2014 рр. у пониззі межиріччя Дністер – Тилігул, встановлено спектр життєвих форм для флор долин лиманів. За кількістю гемікриптофітів та фанерофітів флора наближається до показників для флор Середньої Європи. Значну частку терофітів (є близькою до аналогічної для флор напівпустель), пов’язуємо із значною кількістю синантропних видів рослин.

 

Посилання

Alyokhin VV (1938) Method of the field study of vegetation and flora [Metodika polevogo izucheniya rastitelnosti i flory], Moskva: Narkompros, 204 p.

Bondarenko OYu, Nemertsalov VV (2006) “Dendroflora lower reaches of Dniester – Tiligul within the limits Odessa geobotanical district” Scientific bases of saving of biotic variety, thematic collection of Institute of ecology of Carpathians of NAN of Ukraine, publ. 7 [“Dendroflora mezhyrichcha Dnister – Tyligul v mezhakh Odeskogo geobotanichnogo okrygy’’, Naukovi osnovy z,ehezhennya biotychnoi riznimanitnosti, tematychnyj zbirnyk Instytutu ekologii Karpat NAN Uktainy], Lviv: “Liga-Pres”, pp. 12 – 17.

Voituk BYu (2005) Vegetation in salts of the soil the North-western’s Prichernomorya (modern state, classification, directions of transformation, protection) [Roslynnist zasolenykh gruntiv Pivnichno-Zakhidnoho Prychornomorya (suchasnyy stan, klasyfikatsia, napryamky transformatsii, okhorona)], K.: Phitosociotsentr, 224 p.

Bondarenko OYu (2015) Flora of lower Dniester – Tiligul interfluves’ [Flora ponyzzya mezhyrichcha Dnister – Tyligul. dis. …kand. boil. nauk], Kiev, 24 p.

Bondarenko OYu, Vasyleva TV (2006) “Some information in relation to the woody-shrub species of the lower Dniester – Tiligul within the limits of the Odessa geobotanical district”, Actuality problems of botany, ecology and biotechnology, mater. of internat. conf. of young scientists-botanists, 27-30 September, thesis of lect. [“Deyaki vidomodti shchodo derevyanysto-chagarnykovykh vydiv mezhyrichcha Dnister – Tyligul v mezhakh Odeskogo geobotanichnogo okrygy”, Aktyalni problemy botaniky, ekologii ta boitekhnologii, mat. mizhnar. konf. Molodykh uchenykh-botanikiv, 27-20 veresnya, tez. dop.], K.: Phitosociocentr, pp. 40–41.

Ecological situation in a region. A report about the state of natural environment in the Odessa region in the 2004 [Ekologichna sytuatsiya v oblasti. Zvit pro stan navkolyshnogo pryrodnogo seredovyshcha v Odeskii oblasti u 2004 rotsi] (2005)], Prichernomorski ecological bulletin, № 2(16), pp. 5–8.

Didukh YaP, Shelyag-Sosonko YuR (2003) The geobotani’s districts of Ukraine and contiguous territories [Geobitanichne raionuvannya Ukrainy ta sumizhnykh terytorii], Ukr. botan. J., № 1, 60, pp. 6–17.

Grigora IM, Solomakha VA (2005) Vegetation of Ukraine (ecologo-tzenotic, floristic and geographical essay) [Roslynist Ukrainy (ekologo-taenotychnyi, florystychnyi ta geografichnyi narys)], K.: Phitosociotsentr, 452 p.

Gnatyuk EP, Kryshen AM (2005) Methods of research of tsenoflor (on the example of vegetable associations of clearing Karelia’ [Metody issledovaniya tsenoflor (na primere rastitelnykh soobshestv vyrubok Karelii], Petrozavodsk, Karelia scientific center of WOUNDS, 68 p.

Kritskaya LI (1987) Flora steppes and limestone baring of Right-bank Cereal Steppe [Flora stepej i izvestnyakovykh obnazhenij Pravoberezhnoj Zkovoj Stepi. dis. … doct. boil. nauk], K., 16 p.

Zhukova LA (2015) Medical plants: variety of vital forms: manual [Lekarstvennye rasteniya: raznoobrazie zhiznennykh form], Joshkar-Ola: OOO IPF “String”, pp. 7–20.

Dubyna DV, Schelyag-Sosonko YuR (1989) Plavni of Prichernomorya [Plavni Prichernomorya], K.: Nauk. dumka, 272 p.

Didukh IaP (1992) Vegetable cover of Mountain Crimea (structure, dynamics, evolution and protect) [Rastitelnyj pokrov Gornogo Kryma (struktura, dinamika, evolyutsiya i okhrana)], K.: Nauk. dumka, 256 p.

Rusev IT, Ruseva TD (2005) “Evolution of antropogenic’s influence on water-bog lands of delta Dnestr’s” [“Evolutsiya antropogennogo vozdejstviya na vodno-bolotnye ugodya delty Dnestra:], Prichernomorski ecological bulletin, № 3-4 (17-18), pp. 276–326.

Novosad VV (2010) “Biomorphological structure of flora of Flat Crimea and him analysis” [“Biomorfologicheskaya stryktura flory Ravninnogo Kryma i eyo analiz”], Bulletin of the National scientific-natural museum, № 8, pp. 99–110.

Mirkin BM, Naumova LG, Solomesh AI (2002) The modern science about vegetation: textbook for high schools [Sovremennaya nauka o rastitelnosti], M.: Logos, 264 p.

Popova OM, Uzhevska SPh, Yurchenko YuYu “Register of the naturally-protected fund of the Odessa regionL” (2006) [Reyestr pryrodno-zapovidnogo fondu Odeskoi oblasti], Odessa: Fedyaev, p. 112.

Moisiyenko II (2011) The Flora of the Pivnichne Prychornomoria (structural analysis, synantropization, conservation [Flora Pivnichnogo Prychornomorya (strukturnyi analiz, synantropizatsiya, okhorona). dis. … doct. boil. nauk], K., 35 p.

Protopopova VV (1991) Synantropical flora of Ukraine and way of its development [Sinantropnaya flora Ukrainy i puti eyo razvitiia], K.: Nauk. dumka, 192 p.

Dobrochaeva DN, Kotov MI, Prokudim YuN (1987) The determinant of higher plants of Ukraine [Opredelitel vysshikh rastenij Ukrainy], Kiev, 548 p.

Schvebs GI, Igoshin MI (2003) Catalogue of rivers and reservoirs of Ukraine: Educational-certificate reference book [Katalog richok i vodoim Ukrainy. Navchalno-dovidkovyi posibnyk], Odessa: Astropynt, 392 p.

Tkachenko VS, Artyushenko OT (1984) “Retrospective view and prognosis of changes steppes’ of south UKRAINE’S under act” [Retrospektsiya ta prognoz zmin stepiv pivdnya URR pid vplyvom iryhatsii], Ukr. botan. J., № 4, 41, pp. 1–5.

Shelyag-Sosonko YuR, Kostylov OV (1981) “Steppe vegetation of slopes of the Tiligul estuary” [“Stepova roslynnist skhyliv Tyligulskogo lymanu”], Ukr. botan. J., № 4, 38, pp. 10–13.

Nature of the Odessa region. Resources, their rational use and protection (1979) [Priroda Odesskoy oblasti. Resursy, ich ratsionalnoe ispolzovanie i ochrana], Kiev-Odessa: High school, 144 p.

Serebriakov IG (1962) Ecological morphology of plants [Ekolohicheskaia morfolohiya rastenij], M.: High school, 378 p.

Tolmachov AI (1974) Introduction to geography of plants [Vvedenie v geohrafiyu rastenij], L.: Izd-vo Leninhr. hos. un-ta 244 p.

“Topographical map. Ukraine. Odessa region” (1992) [Topograficheskaya karta. Ukraina. Odesskaya obl. 1 : 200000], TO Aspect.

Shujskik YuD, Bychovanets GV (2011) Nature the estuaries’ of the Prychernomor’ya: monograph [Pryroda Prichernomorskich limanov], Odessa: Astroprint, 276 p.

Aipeisova SA (2009) The analysis of vital forms of plants the Aktybinsks floristically district [Analiz zhiznennykh form Aktyubinskogo floristicheskogo okruga], Bulletin OGU, № 4, pp. 107–111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-03

Номер

Розділ

Ботаніка та фізіологія рослин