Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Одеського національного університету. Біологія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

"Вісник Одеського національного університету. Біологія" здійснює такі публікації:

1. Наукові статті

2. Короткі повідомлення

З. Бібліографія.

4. Матеріали конференцій.

5. Рецензії

6. Матеріали з історії науки та університету

1.2. У певному конкретному випуску один автор має право надрукувати тільки одну самостійну статтю

1.3. Мова видання — українська, російська, англійська

1.4. До  редакції  "Вісника..."  подається

Відредагований і погоджений з редколегією текст статті, записаної на електронному носії у форматі *.dос (гарнітура Times New Roman (Cyr), кегль 14, відстань між рядками 1,5 інтервали; поля: ліве —2,5 см, праве — 1,5 см, верхнє —2 см, нижнє —2 см), набраний без застосування функції «Розстановка переносів» та два підписаних екземпляри "роздруківки" з неї.

Резюме двома мовами (зразок оформлення публікації наведено наприкінці Правил).

Рекомендація кафедри або наукової установи до друку

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковано і не направлялося до розгляду редакцією інших журналів (або в коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. ПІДГОТОВКА СТАТТІ –  ОБОВ'ЯЗКОВІ СКЛАДОВІ

  Оригінальна стаття має  включати:

  2.1. Вступ,  в якому обговорюють актуальність проблеми,  формулюють мету та основні завдання дослідження

  2.2. Матеріали і методи дослідження

  2.3. Результати дослідження

  2.4. Аналіз результатів або їх обговорення 

  2.5. Висновки

  2.6. Список використаної літератури та References 

  2.7. Анотація (мовою оригіналу статті та українською мовою, якщо стаття російсько- або англомовна) і резюме (українською, англійською)

  2.8. Ключові слова

 3. ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ, ОБСЯГ. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА РОЗТАШУВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ СКЛАДОВИХ СТАТТІ

  3.1.  Обсяг рукопису наукової статті (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів до них, анотацій, резюме, списку літератури) — 8-15 сторінок друкованого тексту, оглядів — до 20 сторінок, рецензій — до 3 сторінок, коротких повідомлень — до 2 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються до журналу тільки після попереднього узгодження з редколегією.

  3.2. Послідовність друкування окремих складових наукової статті має бути такою:

  1. УДК - в лівому верхньому кутку першого аркуша

  2. Прізвище та ініціали автора (авторів) мовою статті, вчений ступінь та посада.

  3. Назва наукової установи (в тому числі відділу, кафедри, де виконано працю).

  4. Повна поштова адреса (за міжнародним стандартом), телефон та електронна адреса (e-mail) для співпраці з авторами.

  5. Назва статті. Вона повинна точно відбивати зміст праці, бути короткою (в межах 9 повнозначних слів), містити ключові слова.

  6. Анотація мовою оригіналу друкується перед початком статті з відступом 20 мм від лівого поля. Містить не більше 50 повнозначних слів і передує (окремим абзацом)  основному тексту статті.

  7. Під анотацією друкуються ключові слова. Ключові слова відокремлюються крапкою з комою.

  8. Далі йде текст статті, що включає основні змістові розділи, список використаної літератури.

  9. Таблиці та малюнки разом з підписами та необхідними поясненнями до них розміщуються у тексті статті, після першого згадування про них у тексті

  10. На окремому аркуші подаються анотація (російською мовою для україномовних статей та українською мовою для російськомовних статей) та резюме (українською та англійською мовами), оформлених таким чином: прізвище та ініціали автора (авторів), назва наукової установи, повна поштова адреса установи, назва статті, слово "Резюме" ("Abstract"), текст резюме, ключові слова. Резюме повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації включати актуальність проблеми, мету, методи дослідження, основні результати дослідження, висновки та конкретні пропозиції автора. Об’єм резюме 150-280 слів.

  3.3 Стаття повинна бути підписана автором (авторами).

 4. МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ: ТЕРМІНОЛОГІЯ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ, ПОСИЛАННЯ. ТАБЛИЦІ, СХЕМИ, МАЛЮНКИ

  4.1. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту, за правильну українську наукову термінологію (її слід звіряти за фаховими термінологічними словниками).

  4.2. Латинські біологічні терміни (назви видів, родів) подаються обов'язково латиницею і курсивом. За першого вживання латинської назви у дужках слід обов'язково подати український відповідник назви.

  4.3. Якщо часто повторювані у тексті словосполучення автор вважає за потрібне скоротити, то такі абревіатури за першого вживання наводять у дужках. Наприклад: селекційно-генетичний інститут (далі СГІ).

  4.4. Посилання на літературу подаються у тексті статті, обов'язково у квадратних дужках, цифрами. Цифра в дужках позначає номер праці у "Списку використаної літератури". Назви праць у списку літератури розташовуються у алфавітному порядку і оформлюються за ГОСТ 7.1:2006 (див. "Бюлетень ВАК України, 2009, № 5, с 26-30).

  4.5. Цифровий матеріал, по можливості, слід зводити у таблиці і не дублювати у тексті. Таблиці повинні бути компактними, мати порядковий номер; графи, колонки мають бути точно визначеними логічно і графічно. Цифровий матеріал таблиць повинен бути оброблений статистично. Матеріал таблиць (як і малюнків) повинен бути зрозумілим незалежно від тексту статті.

  При об'єднанні декількох рисунків або фотографій в один рисунок рекомендується позначати кожен з них прописними літерами знизу. Наприклад: 

  а                                             б

  Рис.  Перший елемент (а)  та другий елемент (б) загального

  4.6. Рисунки виконуються у програмах "Діаграма Microsoft Graph" або "Діаграма Microsoft Excel" та вставляються у текст. Кожна крива на рисунку повинна мати номер, зміст кривих пояснюється у підписах під рисунком. На осях абсцис і ординат рисунка зазначається лише величина, що вимірюється, і розмірність в одиницях  СІ (%,  мм,  г і т.п.).

  4.7. У розділі "Результати досліджень" (якщо цей розділ не поєднаний з "Аналізом результатів", див. 2.4) необхідно викласти лише виявлені ефекти без коментарів — всі коментарі та пояснення подаються в і результатів". При викладі результатів слід уникати повторення змісту таблиць та рисунків, а звертати увагу на найважливіші факти та певні закономірності, що з них випливають. Математичні (хімічні) формули виконуються засобами внутрішнього редактора формул "Microsoft Equal" і, при потребі, нумеруються.

  4.8. У розділі "Аналіз результатів" необхідно показати причинно-результативні зв'язки між встановленими ефектами, порівняти отриману інформацію з даними літератури і наголосити на виявлених нових даних. При аналізі слід посилатися на ілюстративний матеріал статті. Аналіз має закінчуватися відповіддю на питання, поставлені у вступі.

  Редколегія має право редагувати текст статей, рисунків та підписів до них, погоджуючи відредагований варіант з автором, а також відхиляти рукописи, якщо вони не відповідають вимогам «Вісника ОНУ. Біологія». Рукописи статей, що прийняті до публікування, авторам не повертаються.

 5. ЛІТЕРАТУРА

  Список літератури друкується мовою оригіналу відповідної праці. Назви праць у списку літератури розташовуються у алфавітному порядку і оформлюються за ГОСТ 7.1:2006

  Додатково у електронному варіанті необхідно додати References оформлений згідно міжнародним стандартам за гарвардським стилем (ВSI) на англійській мові. При оформленні російськомовного джерела іншою мовою після переведення джерела в [квадратних дужках] вказується транслітерування російського вихідного джерела в тих же рамках оформлення на англійську мову.  Детальну інформацію та приклади можна отримати на сайті www.visbio.onu.edu.ua та використовувати онлайн сервис http://sciencehunter.net/Services/apps/bibl

  Приклади бібліографічних описань за ГОСТ 7.1:2006

  Книги, монографії, атласи, словники

  1. Горячковский А. М. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике: [справочное пособие] / А. М. Горячковский. — Одесса: Екология, 2005. — 616 с.
  2. Эккерт Р. Физиология животных. Механизмы и адаптация / Р. Эккерт, Д. Рэнделл, Дж. Огастин; пер. с англ. Н. Н. Алипова, М. И. Харченко. — Москва: Мир, 1992. — 344 с. — (Т. 2)
  3. Поздеев О. К. Медицинская микробиология: учебник для ВУЗов / под ред. В. И. Покровского. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. — 786 с.
  4. Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов,  Ю. Н. Прокудин и др. — Киев: Наукова думка, 1987. — 548 с.
  5. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид, розшир. та доповн. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. — 218 с.
  6. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К.: Карпенко, 2007. — 219 с.

   Статті із журналів

  1. Андриевский А. М. Онтогенетические особенности пептидгидролазной активности экстрактов тканей Drosophila melanogaster / А. М. Андриевский, С. В. Катаненко, В. Н. Тоцкий // Укр. биохим. журн. — 1982. — Т.5 4, № 5. — С. 519–524.
  2. Zhou S. Drug bioactivation, covalent binding to target proteins and toxicity relevance / S. Zhou, E. Chhan, W. Duan, F. Newmen // Drug Metab Rev. — 2005. — Vol. 37 (1) — P. 41–213.

   Збірки

  1. Андриевский А. М.Спектр тканевых карбоксиэстераз в онтогенезе суслика крапчатого (Spermophilus suslicus Guld.) / А. М. Андриевский, Ю. Н. Олейник, В. А. Кучеров, А. С. Асманская // Генетика в современном обществе: науч. конф., 3–5 окт.2004 г.: тезисы докл. — Харьков, 2004. — С. 12.
  2. Селекция in vitro генотипов пшеницы с комплексной устойчивостью к фузариозу злаков / Е. А. Клечковская, С. А. Игнатова, А. И. Слепченко и др. // Биология клеток растений in vitro, биотехнология и сохранение генофонда: VII междунар. симп.: труды. — Москва, 2001. — С. 372.
  3. De Man J. C. Cell transfer and Interferon Studies / J. C. De Man, M. Rogosa,  M. E. Sharpe // Abstracts of the V International symposium of immunopharmacology,17–21 May 2004: proc. of conf, Quebec, 2004. — P. 31.

   Дисертації, автореферати дисертації

  1. Олярник О. О. Дослідження процесів перекисного окислення ліпідів та активності ферментів антиоксидантного захисту при цукровому діабеті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня, канд. біол. наук: 03.00.04 “Биохимия” / О. О. Олярник. — К., 2007. — 17 с.
  2. Олярник О. О. Дослідження процесів перекисного окислення ліпідів та активності ферментів антиоксидантного захисту при цукровому діабеті: дис… канд. біол. наук: 03.00.04 / Олексій Олексійович Орляник. — Київ, 2007. — 117 с.

   Депоновані наукові роботи, патенти, авторські свідоцтва 

  1. Рябушко Л. И. Микрофитобентос Филлофорного поля Зернова. – Севастополь: Деп. в ВИНИТИ 11.07.91 г., № 2981. — В91, 1991. — 28 с.
  2. Патент України СО7Д 243/24 ФС № 953812. Способ отримання 3-окси-7-бром-5(орто-хлор)-бенздиазепина / И. И. Иванов; заявитель и патентообладатель Физико-химический институт им. А. В. Богатского. – № 19803; Заявл. 09.04.90; опубл. 22.06.92; НКИ 355/68. — 3 с.

   

 6. Зразок оформлення публікації

   

  УДК 615.015.11:615.261.1:615.032

  І. А. Кравченко1,2, д-р біол. наук, професор

  Б. В. Приступа1, аспірант

  А. О. Кобернік1, канд. біол. наук, старший викладач  

  1Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра фармацевтичної хімії,

  вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна.  e-mail: koberni@mail.ru

  2Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України,  Люстдорфська дорога, 86, Одеса, 65080.

   

  ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕСТЕРІВ ІБУПРОФЕНУ ПРИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ

  На моделі карагенін-індукованого запалення встановлено, що рівень протизапальної активності складних естерів ібупрофену з різною довжиною вуглеводневого ланцюга при їх трансдермальному введенні за показниками динаміки зміни ширини та об’єму осередку запалення не поступаються ефекту референт-препарату – мазі ібупрофену, а у випадку використання довголанцюгових естерів навіть перевищують його ефект.  

   

  Ключові слова: протизапальна активність; НПЗЗ; естери ібупрофену; карагенін; трансдермальне введеня

   

  ... Текст вступу до статті

  Матеріали та методи досліджень

  Текст матеріалів та методів роботи

  Результати та їх обговорення

  Викладення результатів та їх аналіз

  Висновки

  Список використаної літератури

  1. Головенко Н. Я. Биохимическая фармакология пролекарств / Н. Я. Головенко, И. А. Кравченко. – Одесса: Екологiя, 2007. – 358 с.

  2. Morris C. J. Carrageenan-induced paw edema in the rat and mouse / C. J. Morris // Methods Mol. Biol. – 2003. – V. 225. – P. 121.

   

  И. А. Кравченко1,2, Б. В. Приступа1, A. A. Коберник1

  1Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, кафедра фармацевтической химии

  ул. Дворянская, 2, Одесса, 65082, Украина, e-mail: koberni@mail.ru

  2Физико-химический институт имени А. В. Богатского НАН Украины,  Люстдорфская дорога, 86, Одесса, 65080

   

  ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ИБУПРОФЕНА ПРИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ

  Резюме

  В результате проведенного исследования было показано, что уровень противовоспалительной активности эфиров ибупрофена с разной длиной углеродной цепи при их трансдермальном введении по показателям динамики изменения объема очага воспаления не уступают эффекту референт-препарата – мази ибупрофена на модели карагенин-индуцированого воспаления. А в случае использования длинноцепочечных эфиров действуют лучше препарата сравнения.

  Ключевые слова: противовоспалительная активность; эфиры; ибупрофен; каррагенин; трансдермальное введение

   

  I. A. Kravchenko1,2, B. V. Prystupa1, A. O. Kobernik1

  1Odesa National Mechnykov University,  Pharmaceutical Chemistry Department

  2, Dvoryanska str., Odesa, 65082, Ukraine, e-mail: koberni@mail.ru

  2A. V. Bogatsky Physico-Сhemical Іnstitute of NAS Ukraine

  86, Lustdorfska doroga, Odesa, 65080, Ukraine

  ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF IBUPROFEN ESTERS BY TRANSDERMAL DELIVERY

  Summary

  The goal of this study was to investigate the anti-inflammatory activity of ibuprofen esters ointment after their transdermal application on the model of carrageenan-induced inflammation in experimental animals. In this paper, we have studied the transdermal delivery of ibuprofen esters with methyl, ethyl, octyl and heptyl radicals.

  The anti-inflammatory activity was assessed on the basis of inhibition of paw edema induced by the injection of 0.2 ml of 0.2 % solution of carrageenan (an edematogenic agent) into the subplantar region of the hind paw of the rat. The ointments were consisted of PEG -1500, PEO -400 and 1,2- propylene glycol in the following proportions: 4 : 2: 3 and consisted 5 % of ibuprofen esters. For comparison, 5 % ibuprofen ointment (cream Dolhit) was used. Paw volumes were measured at the beginning of the experiment with a plethysmometer. As a result of the study, it was shown that the level of anti-inflammatory activity ointment with ibuprofen esters with different length of radical in transdermal delivery was not different from anti-inflammatory activity of the commercial referent drug - ibuprofen ointment and in some cases, were more active.

  We shown that the transdermal delivery of methyl, ethyl and heptyl esters of ibuprofen reduces the level of white blood cells in the blood of experimental rats to the level of physiological norm at the 4th day, after a significant level increase in the acute phase of inflammation.

  Key words: anti-inflammatory activity; NSAIDs; ibuprofen esters; carrageenan; transdermal delivery

 7. ВИМОГИ ДО РЕЗЮМЕ

   Мета і завдання авторського резюме

  Авторське резюме (Abstract) є коротким резюме більшою за обсягом роботи, має науковий характер. Авторське резюме може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, а отже, має бути зрозумілим без звернення до самої публікації.

  Авторське резюме англійською мовою (Abstract) розміщується в англомовному блоці інформації про статтю, що завантажується на англомовній версії сайту журналу і готується для зарубіжних реферативних баз даних і аналітичних систем (індексів цитування).

   Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме повинно бути великим за обсягом і не повторювати український анотацію. Abstract - це фактично короткий виклад статті англійською мовою, її реферування.

  Структура і зміст авторського резюме

  - Проблема - Introduction

  - Мета - Purpose

  - Методи дослідження - Methods

  - Основні результати дослідження - Results

  - Висновки та конкретні пропозиції учасника - Conclusion

   Методологію доцільно описувати тільки в тому випадку, якщо вона містить новизну і представляє інтерес з точки зору представленої статті.

   Результати роботи треба описувати точно і інформативно. Наводяться основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевагу новим результатам і даними довгострокового значення, важливим відкриттям, висновків, які спростовують існуючі теорії, а також даними, що, на думку автора, мають практичне значення.

   Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

  Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме.

   Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає ..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться.

   У тексті авторського резюме слід вживати синтаксичні конструкції, характерною мовою наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій.

  Текст авторського резюме повинне бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань.

   Скорочення і умовні позначення, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках.

   Обсяг авторського резюме (Abstract) визначається вмістом публікації, але не повинен бути менше, ніж дві третини сторінки (150-280 слів).

   Авторське резюме (Abstract) повинно бути написано якісної англійською мовою.

 8. REFERENCES

   Необхідно оформляти по Гарвардським стилем (Harvard style). Гарвардський стиль або стиль «автор-дата» (author-date), використовується при оформленні посилань у публікаціях академічного та наукового характеру.

  Джерела в бібліографії організовані в алфавітному порядку за прізвищем авторів і в хронологічному порядку, в тому випадку, коли робляться посилання на більш ніж одну роботу одного і того ж автора, роботи розташовуються за датою, починаючи з самої ранньої.

  Формат посилань у списку використаних матеріалів. Деталі, необхідні для оформлення конкретної посилання в бібліографії, залежать від джерела, на який робиться посилання, наприклад, книга, журнальна стаття або інтернет джерело. Деталі або елементи, які включаються в більшість посилань, повинні бути представлені в наступному порядку: автор, дата, назва роботи, назва більш масштабної роботи (якщо така є), деталі публікації. Пунктуація і пропуски при оформленні посилань.

  Деякі загальні правила передбачають:

  Імена авторів:

  - використовуються тільки ініціали авторів;

  - між ініціалами не використовуються ні точки, ні прогалини.

  Назви робіт:

  - використовується мінімальна кількість заголовних букв при написанні назви книг, глав книг або журнальних статей;

   - у назвах журналів різних жанрів і газет великі літери використовуються в традиційному вигляді;

  - курсив шрифт використовується для назв книг, журналів і газет;

  - для назв глав книг і журнальних статей використовуються лапки.

   

  Перерахування сторінок:

  - Книги: в бібліографії зазвичай не вказуються сторінки. Але якщо того вимагають правила, встановлені в конкретному університеті та установі, сторінки вказуються в кінці посилання, відділяючись від попередніх елементів коми, і далі йде крапка.

  - Журнальні статті: номери сторінок вказуються в кінці посилання, відділяючись від попередніх елементів коми, і далі йде крапка. - Для згадки однієї сторінки використовується - p., a для декількох сторінок - pp., наприклад, рр. 11-12

  Посилання в цілому. - Окремі деталі або елементи кожного посилання відділяються комою; - Наприкінці всього посилання ставиться крапка.

  Посилання на джерела відповідно до Гарвардського стилю наводяться тільки в романському алфавіті. Тому для літературних джерел, виданих на мовах, що використовують кирилицю виконується їх транслітерація.

  Транслітерації підлягають: ініціали та прізвища авторів, назви публікацій, назви періодичних видань та ін. Місце видання і видавництва вказується згідно з офіційними аналогами в англійській мові. Тільки при відсутності достовірних відомостей про офіційні найменуваннях видавництв та організацій, в яких опубліковані цей матеріал, дозволяється виконання транслітерації. Для автоматизації процесу транслітерації рекомендується використання широко поширених онлайн-сервісів (наприклад, http://www.slovnyk.ua/services/translit.php).

  або  Таблицю транслітерації українського алфавіту (таблиця 1)  та російського алфавіту (таблиця 2) латиницею

                                                                        Таблицця 1

  Український алфавіт

  Латиниця

  Позиція у слові

  Аа

  Aa

   

  Бб

  Bb

   

  Вв

  Vv

   

  Гг

  Hh

   

  Ґґ

  Gg

   

  Дд

  Dd

   

  Ее

  Ee

   

  Єє

  Ye

  Ie

  на початку слова

  в інших позиціях

  Жж

  Zh, zh

   

  Зз

  Zz

   

  Ии

  Yy

   

  Іі

  Ii

   

  Її

  Yi

  i

  на початку слова

  в інших позиціях

  Йй

  Y

  I

  на початку слова

  в інших позиціях

  Кк

  Kk

   

  Лл

  Ll

   

  Мм

  Mm

   

  Нн

  Nn

   

  Оо

  Oo

   

  Пп

  Pp

   

  Рр

  Rr

   

  Сс

  Ss

   

  Тт

  Tt

   

  Уу

  Uu

   

  Фф

  Ff

   

  Хх

  Kh, kh

   

  Цц

  Ts, ts

   

  Чч

  Ch, ch

   

  Шш

  Sh, sh

   

  Щщ

  Shch, shch

   

  Юю

  Yu

  iu

  на початку слова

  в інших позиціях

  Яя

  Ya

  ia

  на початку слова

  в інших позиціях

   Примітка: 1. Буквосполучення "зг" відтворюється латиницею як "zgh"

  2. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

  3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.  

                                                                       Таблиця 2

  Русский алфавит

  Латиница

  Аа

  Aa

  Бб

  Bb

  Вв

  Vv

  Гг

  Gg

  Дд

  Dd

  Ее

  Ee

  Ёё

  Жж

  Zh, zh

  Зз

  Zz

  Ии

  Ii

  Йй

  Jj

  Кк

  Kk

  Лл

  Ll

  Мм

  Mm

  Нн

  Nn

  Оо

  Oo

  Пп

  Pp

  Рр

  Rr

  Сс

  Ss

  Тт

  Tt

  Уу

  Uu

  Фф

  Ff

  Хх

  Kh, kh

  Цц

  Ts, ts

  Чч

  Ch, ch

  Шш

  Sh, sh

  Шш

  Sh, sh

  ъ

  ы

  Y

  ь

  Ээ

  Ее

  Юю

  Yu

  Яя

  Ya

  Для автоматизації формування притекстових списків літератури у форматі Гарвардського стилю можна використовувати поширені онлайн-сервіси (наприклад, http://www.neilstoolbox.com/bibliographycreator/).

   Приклади оформлення бібліографії за BSI:

  Книги :

  1. Horiachkovskii A. M. (2005) Clinical Biochemistry in laboratory diagnostics [Klinicheskaia biokhimiia v laboratornoi diahnostike], Odessa: Ecology, 616 p.
  2. Dobrochaeva D. N., Kotov M. I., Prokudin Yu. N. (1987) The determinant of higher plants of Ukraine [Opredelitel visshih rastenii Ukrainy], Kiev, 548 p.

  Книги під редакцією

  1.  Pozdeev O. K. (2002) Medical microbiology: a textbook for high schools. In editor: Pokrovskiy V. I. [Meditsinskaia microbiolohiia: uchebnik dlia VUZ], Moskva: GEOTAR-MED, 786 p.

  Статті, збірки

  1. Andrievskii A. M., Katanenko S. V., Totskii V. N. (1982) “Developmental features peptidgidrolazy activity of extracts of tissues Drosophila melanogaster” [“Ontoheneticheskie osobennosti peptidhidrolazonoi aktivnosti ekstraktov tkanei Drosophila melanogaster”], Ukr. biochemistri J, No 54, 5, pp 519-524.
  2.  Klechkovskaia E. A., Ihnatova C. A., Slepchenko A. I. (2010) “Selection of in vitro wheat genotypes with complex resistance to fusarium cereals”, Biology of plant cells in vitro, biotechnology and the preservation of the gene pool, VII International Symposium [“Selektsiia in vitro henotipov pshenitsi s kompleksnoi ustoichivostiu k fuzariozu zlakov” Biolohiia kletok rastenii in vitro, biotekhnolohiia i sokhranenie henofonda], Moskow, p 372.
  3. De Man J. C. (2004) “Cell transfer and Interferon Studies”, Abstracts of the V International symposium of immunopharmacology, 17–21 May 2004: proc. of conf, Quebec, P. 31.

           Дисертації, автореферати

  1. Oliarnyk O. O. (2007) The study of lipid peroxidation and activity of antioxidant enzymes in diabetes [Doslidzhennia protsessiv perekysnoho okyslennia lipidiv ta aktyvnosti fermentiv antyoksydantnoho zakhystu pry tsukrovomu diabeti. dis….kand. biol. nauk], Kiev, 117 p.

   С прикладами оформления бібліографії можна ознайомитись на http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/harvard.html

   

   

 

Положення про авторські права

Правообладателями опубликования материала являются авторский коллектив и основатель журнала на условиях, определяемых издательской соглашением, заключаемыми между редакционной коллегией и авторами публикаций. Никакая часть опубликования материала быть не может быть воспроизведена без предварительного уведомления и разрешения автора.

Публикация работ в Журнале осуществляется на НЕ

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.