ВПЛИВ КОМПЛЕКСІВ АНТИОКСИДАНТІВ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГОСТРОГО ГЕПАТИТУ

Автор(и)

  • Я. В. Діордіца Миколаївський національний аграрний університет, факультет агротехнологій, кафедра грунтознавства та агрохімії, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2077-1746.2019.1(44).167860

Анотація

Ураження щурів гідразин сульфатом викликає активізацію процесів перекисного окиснення ліпідів, а також зумовлює розвиток деструктивних процесів у печінці, що підтверджується зростанням концентрації трансаміназ і білірубіну та зниженням вмісту загального холестерину у сироватці крові. Застосування комплексу антиоксидантів у складі «Тріовіт» + кверцетин сприяло нормалізації процесів перекисного окиснення ліпідів та відновленню структурно-функціонального стану печінки.

Посилання

Bahlai O. M., Murska S. D., Hutyi B. V. (2011) «Physiological – biochemical and biotechnological ways of animals productivity increasing» [«Fizioloho – biokhimichni, biotekhnolohichni ta morfolohichni sposoby pidvyshchennia produktyvnosti tvaryn»], Naukovyi visnyk LNUVMBT im. S. Z. Hzhytskoho, 3, 4(50), рр 3-11.

Baraboi V. A. (2006) Bio – antioxidants [Byoantyoksydantu], Kiev, 462 р.

Boikiv D. P. (2006) Clinical Biochemistry: a textbook for pharmaceutical high schools. In editor: Skliarova O. Ia. [Klinichna biokhimiia: pidruchnyk dlia farmatsevtichnih VNZ], Kiev, Medicine, 432 р.

Vlizlo V. V., Prystupa O. I. (2011) «Bile formation and bile secretion in rats with experimental acute liver damage» [«Zhovchoutvorennia ta zhovchovydilennia u shchuriv pry hostromu eksperymentalnomu urazhenni pechinky»], Biolohiia tvaryn, 13, рp 305 – 308.

Halenova T. I., Raksha N. H, Savchuk O. M. (2016) «Changes of biochemical profile in conditions of carbon tetrachloride induced liver damage in rats» [«Zmina biokhimichnoho profiliu orhanizmu za umov tetrakhlormetan-indukovanoho urazhennia pechinky u shchuriv»], Scientific journal «Science Rice: Biological Science», 2, рр 47 – 54.

Horiachkovskyi A. M. (2005) Clinical Biochemistry in laboratory diagnostics [Klynycheskaia byokhymyia v laboratornoi dyahnostyke], Odessa, Ecology, 616 р.

Dorkyna E. K., Serheeva E. O., Ohanesian E. T. (2007) «Influence of bioflavonoids on the lipid peroxidation and liver antioxidant systems upon acute alcoholic intoxication in rats» [«Vlyianye byoflavanoydov na perekysnoe okyslenye lypydov y antyoksydantnyie sistemyi pecheny kryis pry ostrom alkoholnom otravlenyy»], Vestnyk Vol HMU, 3 (23), pp 50 – 52.

Zhuravleva L. V., Kryvonosova E. M. (2014) «Effect of combined therapy of alpha lipoic acid and benfotiamine on the course of non-alcoholic fatty liver disease» [«Vlyianye sochetanoi terapyy alfa-lypoevoi kyslotу y benfotyamyna na techenye nealkoholnoi zhyrovoi bolezny pecheny»], Praktykuiuchyi likar, 4, pp 42-47.

Karlovych T. Y., Ylchenko L. Iu. (2009) «Alpha lipoic acid in hepatology» [«Alfa-lypoevaia kyslota v hepatolohyy»], Zdorovia Ukrainy, pp 28-29.

Lavryshyn Yu. Yu., Varkholiak I. S., Martyshuk T. V. (2016) «The biological significance of the antioxidant defense of animals body» [«Biolohichne znachennia systemy antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu tvaryn»], Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 2 (66), pр 100-111.

Laletyn V. S., Kolesnychenko L. S. (2010) «Lipoic acid as a potential prooxidant» [«Lypoevaia kyslota kak potentsyalnyiy prooksydant»], Sybyrskyi medytsynskyi zhurnal, 1, pp 72-74.

Levytskyi A. P., Makarenko O. A., Khodakov Y. V. (2015) «Methods of studying fats and oils: methodical recommendations.» [Metodyi yssledovanyia zhyrov y masel: metodycheskye rekomendatsyy], Odessa, KP «OHT», 32 р.

Lykhatska H. V. (2006) Structural and functional changes of liver and mineral density of bone tissue and their correction in patients with peptic ulcer disease [Strukturno-funktsionalni zminy pechinky ta mineralnoi shchilnosti kistkovoi tkanyny ta yikh korektsiia u khvorykh na vyrazkovu khvorobu. avtoref. dis… kand. med. nauk], Ivano-Frankivsk, 19 р.

Luchak M. V. (2016) Markers of early stages of hepatobiliary damage in children living in regions with a different nature of environmental pollution [Markery rannikh stadii ushkodzhennia hepatobiliarnoi systemy u ditei, yaki prozhyvaiut v rehionakh z riznym kharakterom zabrudnennia dovkillia. dis… kand. med. nauk], Lviv, 176 р

Maidannyk V. H., Burlay V. G. (2012) Propaedeutic pediatrics: a textbook for medical hight schools. In editor: Maidannyk V. H. [Propedevtychna pediatriia: pidruchnyk dlia vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv], Vinnytsia, Nova knyha, 880 р.

Prysiazhniuk V. P. (2013) «Specifics of using quercetin in complex treatment of patients with non-viral liver cirrhosis» [«Osoblyvosti vykorystannia kvertsetynu u kompleksnomu likuvanni khvorykh na tsyroz pechinky nevirusnoho pokhodzhennia»], Visnyk naukovykh doslidzhen, 2, рp 25-27.

Reznikov O. H., Polumbryk O. M., Balon Ya. H. (2014) «Pro- and antioxidant systems and pathological processes in humans body» [«Pro- ta antyoksydantna systemy i patolohichni protsesy v orhanizmi liudyny»], Visnyk NAN Ukrainy, 10, рр 19-29.

Usenko V. F., Zupanets I. A., Bezluha N. P. (2011) «Investigation of portability and safety of new original medicine «Quertin»» [«Doslidzhennia perenosymosti ta bezpeky novoho oryhinalnoho preparatu «Kvertyn»»], Ukrainskyi medychnyi almanakh, 14, 4, pр 208-209.

Ferents N. M. (2015) «Violation of some parameters of pigment and lipid metabolism in experimental pneumonia in immobilization stress and their correction by corvitin» [«Porushennia okremykh pokaznykiv pihmentnoho ta lipidnoho obminu pry eksperymentalnii pnevmonii za umov immobilizatsiinoho stresu i korektsiia yikh korvitynom»], Medychna ta klinichna khimiia, 17, 2, рp 60 – 62.

Chornenka N., Raietska Ya., Savchuk O. (2016) «Biochemical changes in blood serum of rats with experimental burn disease and their correction melanin» [«Biokhimichni zminy v syrovattsi krovi shchuriv za umov eksperymentalnoi opikovoi khvoroby ta yikh korektsiia melatoninom»], Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenko, 2(21), рp 44–48.

Stanković M. N., Mladenović D., Nincjvić M. (2014) «The effects of α-lipoic acid on liver oxidative stress and free fatty acid composition in methionine-choline deficient diet-induced NAFLD», Journal of Medicinal Food, 17(2), рр 254-261.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-20

Номер

Розділ

Біохімія