DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2008.14.182492

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК В РІЗНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ПІСЛЯ ОБРОБКИ НАСІНИН КОЛХІЦИНОМ

Р. І. Кедік, В. А. Топтіков, Л. Ф. Дьяченко, В. М. Тоцький

Анотація


Проведено аналіз варіювання кількісних ознак у популяціях ячменю різних генотипів після обробки насінин колхіцином. Встановлено, що кореляційні зв’язки між досліджуваними ознаками не є постійними і змінюються в залежності від зовнішніх умов. Після обробки насінин колхіцином у отриманих рослин кількість достовірних кореляцій між досліджуваними ознаками суттєво збільшується. За допомогою дисперсійного аналізу розраховано внесок обробки насінин колхіцином у формування мінливості досліджуваних кількісних ознак: значний вплив колхіцин чинить на розвиток генеративних структур рослини по таких ознаках, як фертильність продуктивних пагонів, загальна маса колосу, маса і кількість сформованих насінин на кущі та у колосі.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гужов Ю. Л. Пути использования в селекции растений закономерностей модификационной изменчивости количественных признаков // Изв. АН СССР, Сер. биол. – 1978. – № 3. – С. 418–429.

Гужов Ю. Л., Гнейм А. Р. Закономерности варьирования количественных признаков у гороха, обусловленного модификациями и генотипическими различиями // Генетика. – 1982. – Т. 18, № 2. – С. 283–292.

Драгавцев В. А, Цильке Р. А., Рейтер Б.Г. и др. Генетика признаков продуктивности яровых пшениц в Западной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1984. – 230 с.

Драгавцев В. А. К проблеме генетического анализа полигенных количественных признаков растений. – СПб. : ВИР, 2003. – 34 с.

Жученко А. А. Экологическая генетика культурных растений. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 587 с.

Лыкова Н. А. Изменчивость генетико-статистических признаков Triticum aestivum и Hordeum vulgare в онтогенезе // Научный журнал КубГАУ. – 2006. – № 24 (8). – [Электронний ресурс] Режим доступу до журн.: http://www.ej.kubagro.ru/2006/08/pdf/24.pdf.

Вплив колхіцину на ранні стадії розвитку та продуктивність рослин ячменю С1-покоління / Р. І. Кедік, В. А. Топтіков, Л. Ф. Дьяченко, В. М. Тоцький // Вісник ОНУ. – 2008. – Т. 13, № 4. – С. 142–150.

Паушева З. П. Практикум по цитологии растений. – [4-е изд.]. – М. : Агропромиздат, 1988. – 271 с.

Атраментова Л. О., Утєвська О. М. Статистичні методи в біології : Підручник – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 288 с.

Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика. – Минск : Вышэйш. школа, 1973. – 326 с.

Рокицкий П. Ф. Введение в статистическую генетику. – Минск : Вышэйш. школа, 1978. – 448 с.

Grafius J. K. Multiplecharacters and correlated response // Crop. Sci. – 1978. – Vol. 18, N 6. – P. 931–934.

de Kroon H., Huber H., Stuefer F., van Groenendael J. M. A modular concept of phenotypic plasticity in plant // New Phytologist. – 2005. – Vol. 166, N 1. – P. 73–82.

Горбань А. Р., Смирнова Е. В., Чеусова Е. П. Групповой стресс: динамика корреляций при адаптации и организация систем экологических факторов. – Рукопис депон. ВИНИТИ, 1997. – № 2434И97. – 54 с.

Бреславец Л. П. Полиплоидия в природе и опыте. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1963. – 363 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.