DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2008.14.183374

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ

Л. М. Борсукевич

Анотація


В статті йде мова про сучасний стан та перспективи подальших досліджень вищої водної рослинності Східної Галичини. Велика увага приділяється проблемі її раціонального використання, охорони та відновлення


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дубына Д. В., Гейны С., Гроудова З. и др. Макрофиты – индикаторы изменений природной среды. – К.: Наук. думка, 1993. – 434 с.

Дубина Д. В. Вища водна рослинність // Рослинність України (відп. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко). – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 412 с.

Ивашин Д. С. Запасы кубышки желтой на територии Украинской ССР // Растит. ресурсы. – 1965. – Т. 1, вып. 4. – С. 560–564.

Козьяков О. С., Зиль І. П. Ресурси Acorus calamus L. на рівнинній частині Правобережної України // Укр. ботан. журн. – 1990. – Т. 47, № 5. – С. 91–95.

Распопов И. М. Макрофиты, высшие водные растения (основные понятия) // Первая Всес. конф. По высш. водным и прибрежно-водным растениям: Тез. докл. – Борок, 1977. – С. 91–94.

Григора І. М., Соломаха В. А. Основи фітоценології. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 240 с.

Besser W. Primitiae florae Galiciae Austriacae utriusque. – Viennae, 1809. – P.1. – 399 s.; P.2. – 423 s.

Zawadzki A. Enumeratio plantarum Galiciae et Bacovinae oder die in Galizien und der Bukovina wildwaschsenden Pflanzen. – Breslau, 1835. – 200 s.

Rehman A. O formacjach roúlinnych w Galicji. Obwód Zolkiewski // Spraw. Kom. Fiziogr. – 1870. – T. 4. – S. 186–235.

Rehman A. O formacjach roúlinnych w Galicji. Obwód Zùoczowski // Spraw. Kom. Fiziogr. – 1871. – T. 5. – S. 7–22.

Raciborski M. Roúlinnoúã wód stojàcych okolic Lwowa // Kosmos. – 1910. – R. 35. – S. 44–65.

Szafer Wù. Geo-botaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich // Rozpr. wydz. matem.-przyr. AU. – 1910. – T. 50 (10B). – S. 63–172.

Szafer W. Objaúnienie geobotanicznej mapy Sokalszczyzny oraz zapiski florystyczne z tego obszaru // Rozpr. i wiad. z Muzeum im. Dziedurzyckich. – 1928. – T. 10. – S. 66–71.

Аренкова Р. Л. Водная растительность рыбоводных прудов западных областей Украинской ССР // Растит. ресурсы. – 1972. – Т. 8, вып. 2. – С. 229–236.

Просяный В. С. Прудовое рыбное хозяйство западных областей Украинской ССР // Тр. научно-иссл. ин-та прудового и озерно-речного хоз-ва. – 1948. – № 5. – С. 87–104.

Раціональне використання ресурсів дикорослих лікарських рослин України / Б. В. Заверуха, І. С. Івченко, О. С. Козьяков, О. Л. Ловеліус // Вісн. АН Укр. РСР. – 1985. – № 1. – С. 77–83.

Комендар В. Лікарські рослини Карпат. – Ужгород: Карпати, 1971. – 248 с.

Кузярін О. Т. Раритетні рослини та фітоценози заплав Західного Бугу // Наук. зап. держ. природозн. музею. – 2001. – Т. 16. – С. 87–102.

Кузярін О. Т. Синтаксономічний склад азональної рослинності класу Phragmitetea R. Tx.& Prsg. 1942 басейну Західного Бугу // Наук. зап. держ. природозн. музею. – 2003. – Т. 18. – С. 53–76.

Кузярін О. Т. Водна рослинність басейну Західного Бугу: синтаксономія, еколого-ценотична структура, созологічна оцінка // Наук. основи збереження біотичної різноманітності: Темат. збірник Інту екології НАН України. – Вип. 5. – 2003. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 87–102.

Кагало А. А., Жижин Н. П. Особенности изменения видового состава сообществ в процессе демутации прибрежно-водной растительности в искуственных водоемах северо-западного Подолья (Украина) // Четвертая Всерос. конф. по водн. раст.: Тез. докл. – Борок, 1995. – С. 39–40.

Реслер І. Я. Угруповання вільноплаваючої рослинності на території “Великих Дністерських боліт” // Наук. основи збереження біотичної різноманітності: Темат. збірник Ін-ту екології НАН України. – Вип. 6. – 2004. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – С. 148–154.

Реслер І., Калинович Н. Знахідка угруповання асоціації Wolffietum arrhizae Miyaw. et R. Tx. 1960 на території Верхньодністерської рівнини (Передкарпаття) // Матер. ХІІ з’їзду Укр. ботан. т-ва (Одеса, 15–18 травня 2006 р.). – Одеса, 2006. – С. 158.

Реслер І. Я., Ткачик В. П. Водно-болотна флора і рослинність території Великих дністровських боліт // Наук. Вісн. Ужгор. ун-ту. Сер. біол. – 2001. – №. 10. – С. 65–68.

Соломаха В. А., Якушенко Д. М., Крамарець В. О. та ін. Національний природній парк “Сколівські Бескиди”. Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 240 с.

Шумська Н. В. Рослинність заплавних водойм басейну ріки Бистриці (Передкарпаття) // Матер. ХІІ з’їзду Укр. ботан. т-ва (Одеса, 15–18 травня 2006 р.). – Одеса, 2006. – С. 179.

Андриенко Т. Л., Прядко Е. И., Каркуциев Г. Н. Гигрофильная растительность верховьев р. Прута // Гидробиол. журн. – 1991. – Т. 27, № 5. – С. 16–22.

Сорока М. І. Синтаксони рослинності Українського Розточчя // Наук. вісн: Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства. – Львів: Укр ДЛТУ, 1998. – Вип 9.2. – С. 207–216.

Сорока М. І. Рідкісні рослинні угруповання Українського Розточчя // Роль природно-заповідних територій Зах. Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття: Зб. наук. праць. – Гримайлів-Тернопіль:Лілея, 2003. – С. 87–94.

Swies F., Soroka M. Aquatic plants and rush-plants of the upper Vereshitsa river valley in the region of Lvov Roztocze // Ann. Univ. M. Curie-Sklodowska. – 2000. – Sect. C. – Vol. 55. – P. 73–104.

Ткачик В. П. Рослинність заповідника “Розточчя”: класифікація методом Браун-Бланке. – Львів: НТШ, 1999. – 198 с.

Клімук Ю. В., Міцкевич У. Д., Якушенко Д. М. та ін. Природний заповідник “Горгани”. Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 400 с.

Данилик Р. М., Данилик І. М. Синтаксономія водної рослинності міста Львова // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матер. конф. молодих вчених-ботаніків Укр. (м. Зноб-Новгородське Деснянсько-Старогутський НПП, 20-23 вересня 2001 р.). – Ніжин, 2001. – С. 33.

Дубина Д. В. Стратегія збереження та невиснажливого використання біорізноманіття водно-болотних угідь України // Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи. – К.: Хімджест, 2003. – С. 153–176.

Бригідер В. Рогулька водяна (Bx.) (Trapa natans L.) в околиці Дубовець над Дністром // Зб. фізіогр. комісії НТШ ім. Шевченка у Львові. Матем.-прир.-лік. секція. – 1932. – Вип. 4–5. – C. 15–32.

Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под ред. Ю. Р. Шеляга-Сосонко – К: Наук. думка, 1987. – 216 с.

Раритетні фітоценози західних регіонів України / С. М. Стойко, Л. І. Мілкіна, П. Т. Ященко, О. О. Кагало, Л. О. Тасєнкевич. – Л.: Поллі, 1998. – 190 с.

Данилик Р. М., Кучерявий В. П., Скробала В. М. Застосування макрофітів у біоіндикації екологічного стану водних екосистем // Проблеми сучасної екології: Матер. укр.-пол. семінару “Сучасна еколог ія і екологічна патологія людини” (Львів, 8–10 жовтня 1997 р.). – Львів, 1997. – С. 151–154.

Данилик Р. М., Скробала В. М. Фітоіндикація екологічного стану водойм на території Львова // Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття: Наук. вісн. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.9. – С. 137–140.

Мшанецька Н. В. Аналіз флори Малого Полісся (Україна) (з використанням комп’ютерних баз даних): Автореф. дис... канд. біол. наук. – К., 1995. – 26 с.

Сорока М. І. Флора судинних рослин Українського Розточчя. – Львів, 2002. – 136 с.

Тасєнкевич Л. О. Природна флора української частини Східних Карпат: таксономічний склад // Наук. зап. держ. природозн. музею. – 1998. – Т. 14. – С. 109–141.

Ткачик В. Флора Прикарпаття. – Львів:НТШ, 2000. – 254 с.

Кучерявий В. П., Данилик Р. М. Водні та прибережно-водні рослини в озелененні м. Львова // Пробл. ландшафтної арх., урбоекології та озеленення населених місць: Матер. Першого міжнар. Семінару (Львів, 25–27 червня 1997 р.). – Львів: Укр ДЛТУ, 1998. – Т. 2. – С. 100–103.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.