DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2019.2(45).185642

АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ВОД УКРАЇНСЬКОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ ЗА ІНДИКАТОРАМИ ЗООПЛАНКТОНУ (НА ПРИКЛАДІ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ)

Ю. В. Харитонова

Анотація


Українська частина дельти Дунаю є зоною постійної взаємодії річкових і морських вод, в результаті чого змінюються їх властивості та утворюються водні маси з новими якостями.

Згідно Морській стратегії Водної Рамкової Директиви ЄС (MSFD), новий підхід для визначення якості водного середовища ґрунтується на перевазі біологічних показників над хімічними. Крім того, для більш детальної оцінки якості водного середовища, згідно з Водною Рамковою Директивою, стали використовувати п'ятибальну оцінку якості води: висока (High), добра (Good), середня (Medium), низька (Poor) та погана (Bad).

Метою роботи є визначення класу екологічної якості перехідних вод за інтегральним показником зоопланктону на українській частині дельти Дунаю.

Для визначення якості води проби зоопланктону відбирали з 2004 по 2017 рік в різні періоди року. Визначали якість води по середньомісячним значенням, які включали дані з 26 станцій (весна – 51, літо – 119, осінь – 96 зібраних проб). Для визначення якості перехідних вод дельти Дунаю за показниками стану зоопланктону були вибрані наступні характеристики (метрики): загальна біомаса зоопланктону, біомаса ночесвітки Noctiluca scintillans (%) від загальної біомаси, біомаса веслоногих Copepoda (%) від загальної біомаси та Індекс Шеннона за чисельністю.

В результаті багаторічного моніторингу (в період з 2004 по 2017 рік)  були проаналізовані отримані дані гідрологічних і біологічних показників зоопланктону в українській частині дельти Дунаю. Багаторічний аналіз якості української частини дельти Дунаю показав, що в період з 2004 по 2017 рік екологічний клас якості змінювався від середнього до доброго. За розрахованим значенням інтегрального показника стану зоопланктону було виявлено, що тільки літо 2007 та осінь 2016 року були найбільш забрудненими періодами.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аleksandrov B. G (2008) Hydrobiological bases of management of the Black Sea coastal ecosystems [Gidrobiologicheskie osnovy upravleniya sostoyaniem pribrezhnykh ehkosistem Chernogomorya], Kiev, Naukovadumka, 343p.

Аleksandrov B. G., Kharitonova Yu. V. (2019) «Implementation of the EU Marine Strategy Directive for the state monitoring of marine zooplankton in Ukraine» [Іmplementatsіya Direktivi ES pro Mors'ku strategіyu dlya Derzhavnogo monіtoringu zooplanktonu mors'kikh vod Ukraїni»], Odesa, ODEKU, pp. 28 – 37.

Bol'shakov V. S. (1970) Transformation of river waters in the Black Sea [Transformatsiya rechnykh vod v Chernommore], Kiev, Naukovadumka, 328p.

Gazetov E. I., Аndrianova O. R, Medinets R. R, Morozov V. N., BelevichV. I. (2015) «Influence of the Danube River runoff on individual hydrological characteristics of the Northwestern Black Sea in 2004-2013» [Vliyanie stoka reki Dunaj na otdel'nye gidrologicheskie kharakteristiki Severo-Zapadnoj chasti Chernogomorya v 2004 – 2013], Odessa, Vіsnik ONU. Ser.: Geografіchnі ta geologіchnі nauki, T. 20, Vip. 4. pp. 22-32.

Overalls trategy for the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance Document No. 5 "Transitional and Coastal Waters - Typology, Reference Conditions and Classification Systems". Bureau of Official Publications of the European (2003) [Zagal'na strategіya vprovadzhennya Vodnoї Ramkovoї Direkti] (2000/60/EC). Kerіvnij dokument №5 «Perekhіdnі і priberezhnіvodi – Tipologіya, etalonnіumovi і sistemiklasifіkatsії», Lyuksemburg, 145 p.

Final reports on the actually accomplished volumes of expeditionary research on "Control monitoring observations in the course of the operation of the deep-sea Danube - Black Sea (seapart)" (2007-2017) of NASU "Institute of Marine Biology of NAS of Ukraine" (2017) [Zaklyuchnі zvіti pro faktichno vikonanі obsyagi ekspeditsіjnikh doslіdzhen' z naukovo-doslіdnoї roboti «Kontrol'nі monіtoringovі sposterezhennya v protsesі ekspluatatsії glibokovodnogo sudnovogo khodu Dunaj-Chornemore (mors'ka chastina) (2007–2017 roki) NАNU DU «Іnstitut mors'koї bіologії NАN Ukraїni»], Odesa, 138 p.

Dіdukha Ya. P. Green Paper of Ukraine (2009) In editor Dіdukha Ya. P. [Zelena kniga Ukraїni] K., Аl'terpres, 448 p.

Kutikova L. А., Starobogatov Ya. I. (1977) Determinant of fresh water in vertebrates of the European part of the USSR (plankton and benthos) [Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh evropejskoj chasti SSSR (plankton i bentos)] L., Gidrometeoizdat, 1977.

Vodyanitskij V. А., Brajko V., BehcheskuD. M., Vinogradov D., Mordukhaj-Boltovskij F. (1968-1972) The determinant of the fauna of the Black and Azov seas. In editor: Vodyanitskij V. А. [Opredelitel' faunyChernogo i Аzovskogomorej], Kiev: Naukovadumka, 343 p.

Explanations for the development of typology of coastal and transitional water bodies in accordance with the Water Framework Directive and Guidelines for monitoring such water bodies in accordance with EU environmental legislation (2015) [Poyasneniya po razrabotke tipologii prikologicheskim zakonodatel'stvom pribrezhnykh i perekhodnykh vodnykh ob"ektov v sootvetstvii s Vodnoj Ramochnoj Direktivoj i Ukazaniya po monitoringu takikh vodnykh ob"ektov v sootvetstvii], Lyuksemburg, 36 p.

Sіokhіn V. D., Аleksandrov B. G., Chernichko J. І., Dubina D. V., Volokh А. M., Matsyura O. V., Mal'tseva І. А., Аndryushhenko YU. O., Gorlov P. І., Podorozhnij S. M., Chesalіn M. V., Chesalіna T. L., Vinokurova S. V., Kirikova T. O., Dolinna O. M., Sal'nіkova–BudenkoSіokhіn Є. V (2014) «Assessment of landscape and biological diversity by integrated biological indicators and markers» [Otsіnka landshaftnogo ta bіologіchnogo rіznomanіttya іntegral'nimi bіologіchnimi іndikatorami ta markerami]. Melіtopol', MDPU іmenі B. Khmel'nits'kogo, 153 p.

Cheroj А. I. (2013) «Possible climate change in the Danube Delta, Southwestern Ukraine» [Vozmozhnye klimaticheskie izmeneniya v del'te Dunaya, yugo-zapadnaya chast' Ukrainy] Vіsnik ONU. Ser. Geografіchnі ta geologіchnі nauki. T 18, vip. 3(19), Odessa, pp. 50-56.

Borja A., Elliott M., Andersen, T., Berg J., Carstensen B. S., Halpern, A., Heiskanen S., Korpinen J. S., StewartLawndes G., Martin G., Rodriguez-Ezpeleta, N. (2016) Overview of integrative assessment of marine systems: the ecosystem approach in practice. Frontiersin Marine Science Vol. 3, Article 20, pp. 1-20.

DIRECTIVE 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council establishing a frame work for Community actionin the field of marine environmental policy (MSFD, 2008/56/EC), (2008).

Moncheva S. (2014) State of Environment Report of the Western Black Seabased on Joint MISIS cruise (SoE–BS). In editor: Moncheva S., Boicenco L., MISIS Joint Cruise Scientific 4 Report. 401 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Александров Б. Г. Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного моря / Б. Г. Александров – Киев: Наукова думка, 2008. –  343 с.
 2. Александров Б. Г. Імплементація Директиви ЕС про Морську стратегію для Державного моніторингу зоопланктону морських вод України / Б. Г. Александров, Ю. В. Харитонова // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. «Євроінтеграція екологічної політики України» (м. Одеса, 29 – 31 травня 2019 р., ОДЕКУ). – Одеса, 2019. –  С. 28–37.
 3. Большаков В. С. Трансформация речных вод в Черном море / В. С. Большаков. – Киев: Наукова думка, 1970. –  328 с.
 4. Газетов Е. И. Влияние стока реки Дунай на отдельные гидрологические характеристики Северо-Западной части Черного моря в 2004 – 2013 годах / Е. И. Газетов, О. Р. Андрианова, В. И. Мединец, Р. Р. Белевич, В. Н. Морозов // Одесса: Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. – 2015. – Т. 20,  Вип. 4. – С. 22–32.
 5. Загальна стратегія впровадження Водної Рамкової Директиви (2000/60/EC). Керівний документ №5 «Перехідні і прибережні води – Типологія, еталонні умови і системи класифікації» / Бюро офіційних публікацій Європейського співтовариства. – Люксембург, 2003. – 145 с.
 6. Заключні звіти  про фактично виконані обсяги експедиційних досліджень з науково-дослідної роботи «Контрольні моніторингові спостереження в процесі експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море (морська частина) (2007–2017 роки) НАНУ ДУ «Інститут морської біології НАН України». – Одеса, 2017. – 138 с.
 7. Зелена книга України / [під ред. Я.П. Дідуха]. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
 8. Кутикова Л. А. Определитель пресноводных беспозвоночных европейской части СССР (планктон и бентос) / Л. А. Кутикова, Я. И. Старобогатов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 511 с.
 9. Определитель фауны Черного и Азовского морей / [отв. ред. В. А. Водяницкий; сост.: В. Д. Брайко, М. Бэческу, К. А. Виноградов ; рук. работы Ф. Д. Мордухай-Болтовский; АН УССР; Ин-т биологии южных морей]. –Киев: Наукова думка, 1968 – 1972. – 343 с.
 10. Пояснения по разработке типологии прибрежных и переходных водных объектов в соответствии с Водной Рамочной Директивой и Указания по мониторингу таких водных объектов в соответствии с экологическим законодательством ЕС. –  Грузия, 2015. – 36 с.
 11. Сіохін В. Д. Оцінка ландшафтного та біологічного різноманіття інтегральними біологічними індикаторами та маркерами // В. Д. Сіохін, Б.Г. Александров, Й. І.Черничко, Д. В. Дубина, А. М. Волох, О. В. Мацюра, І. А. Мальцева, Ю. О. Андрющенко, П. І. Горлов, С. М. Подорожний, М. В. Чесалін, Т. Л. Чесаліна, С. В. Винокурова, Т. О. Кирикова, О. М. Долинна, Є. В. Сальнікова – Буденко Сіохін. – Мелітополь: МДПУ імені Б. Хмельницького, 2014. – 153 с.
 12. Черой А. И. Возможные климатические изменения в дельте Дуная, Юго-западная часть Украины  / А. И. Черой // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. Т 18, вип. 3(19) – Одесса, 2013.  – С. 50–56.
 13. Borja A. Overview of integrative assessment of marine systems: the ecosystem approach in practice/A. Borja, M. Elliott, J. H. Andersen, T. Berg, J.Carstensen, B. S. Halpern, A. Heiskanen, S. Korpinen, J. S. Stewart Lawndes, G. Martin, N. Rodriguez – Ezpeleta // Frontiers in Marine Science. –   2016. –  Vol. 3, Article 20. – P. 1 – 20.
 14. DIRECTIVE2008/56/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in the field of marine environmental policy, 2008. (MSFD, 2008/56/EC).
 15. State of Environment Report of the Western Black Sea based on Joint MISIS cruise (SoE – BS) / [Ed. by Moncheva S. and Boicenco L]. – MISIS Joint Cruise Scientific4Report. 2014. – 401p.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.