DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.2(47).218062

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ 15–17 РОКІВ

Д. О. Калиниченко, А. Ю. Щапова

Анотація


Актуальність проблеми. Відмінності між антропометричними показниками фізичного розвитку у дітей різних регіонів можуть бути пов’язані із факторами довкілля, умовами життєдіяльності, станом здоров’я. Використання інформативних оцінок фізичного розвитку дітей і підлітків залишається у колі дискусійних питань.

Мета. Розробити узагальнену оцінку фізичного стану дітей 15–17 років та обґрунтувати доцільність її використання для потреб профілактичної медицини.

Методи дослідження. Дослідження виконано згідно плану НДР кафедри медико-біологічних основ фізичної культури та міжвідомчої наукової лабораторії гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології. У обстеженні брали участь 716 дітей 15–17 років м. Суми. Антропометричне обстеження дітей проводилося стандартним інструментарієм за уніфікованою методикою. Для визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку використовували статево-вікові шкали регресії, що дозволили врахувати співвідношення між антропометричними показниками. Для створення узагальненого показника фізичного стану використовувався метод інтегральних оцінок.

Основні результати дослідження. У групі осіб з гармонійним фізичним розвитком переважають підлітки 17 років (66,2±1,77%) над аналогічними групами 15-річних (60,37±1,84%) та 16-річних (50,61±1,59%) дітей

Серед дівчат 15–16 років виявлено більше осіб із гармонійним фізичним розвитком, ніж серед юнаків (p<0,05).

Серед осіб із дисгармонійним фізичним розвитком переважають підлітки з недостатньою масою тіла. Спостерігаються вікові відмінності у фізичному розвитку серед юнаків, у яких виявляється більший відсоток осіб із дисгармонійним фізичним розвитком з недостатньою масою тіла серед шістнадцятилітніх юнаків.

Висновки та пропозиції. Для кількісної характеристики фізичного розвитку використана методика інтегральних оцінок, що дозволяє визначити його рівень за усією сукупністю антропометричних та функціональних показників і може бути використана як експертна оцінка у терапевтичній практиці. Узагальнений показник фізичного стану більш адекватно характеризує стан здоров’я обстежуваного контингенту, ніж метод стандартних оцінок.

Ключові слова: фізичний стан; підлітки; гармонійний; дисгармонійний фізичний розвиток

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Antomonov M. Yu. (2017) Mathematical processing and analysis of medical and biological data,/ M. Yu. Antomonov. 2-e yzd.K. : MYTs «Medynform», 579 р.

Bal, L. V., Mykhailov A. N., Hundarov Y. A. (2014) On the motivation of adolescents to form a healthy lifestyle, Hyhyena y sanytaryia, T. 93, N 4, р. 70–71.

Baranov A. A. (2012) Children's health status in the Russian Federation, Pedyatryia, № 3. рр. 9–14.

Hozak S. V., Yelizarova O. T., Kalynychenko I. O. (2011) Features of physical development of schoolchildren studying in secondary schools with different types of physical education, Hihiiena naselenykh mists. K., Vyp. 57. рр. 319-326.

Kyrylova Y. A. (2017) Assessment of physical development as a population characteristic of the child population Yrkutskoi oblasty: dys. … kand. byol. nauk (03.02.08), FHBOU VPO «Yrkutskyi hosudarstvennыi unyversytet», Yrkutsk, р 135.

Krutsevych T. Yu., Vorobev M. Y. (2005) Control in the physical education of children, adolescents and youths, Kontrol v fyzycheskom vospytanyy detei, podrostkov y yunoshei, Kyev : NUFVSU, 195 р.

Kuchma V. R. (2014) Intersectoral interaction in the formation of a healthy lifestyle for children and adolescents: problems and solutions, Voprosi shkolnoi y unyversytetskoi medytsyni y zdorovia, 3, p. 4–9.

Kuchma V. R., Sukhareva L. M., Zvezdyna Y. V. (2012) The main areas of interaction between educational institutions and health centers for children in the formation of a healthy lifestyle, Voprosi shkolnoi y unyversytetskoi medytsyni y zdorovia, 1, pp. 5–13.

Kuchma V. R., Vyshnevetskaia T. Yu, Bobryshcheva-Pushkyna N. D. (1999) Methods of monitoring and managing the sanitary and epidemiological well-being of children and adolescents: a practical guide to the hygiene of children and adolescents, M.: VUNMTs MZ RF, p. 54–60.

Namazova-Baranova L. S., Eletskaia K. A., Kaitukova E. V., Makarova S. H. (2018) Assessment of the physical development of children of middle and senior school age: analysis of the results of a simultaneous study, Pedyatrycheskaia farmakolohyia, T. 15, № 4, pp. 333–342. https://doi.org/10.15690/pf.v15i4.1948.

Polka N. S., Platonova A. H. (2012) Prior to the assessment of the physical development of schoolchildren for the standards of the WHO, Navkolyshnie seredovyshche ta zdorovia, № 60, pp. 48–52.

About the statement of criteria of an estimation of physical development of children of school age; Order № 802 of September 13, 2013, Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. URL: http: // zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13.

About the division of students into groups for physical education classes; Order №518 / 674 of July 20, 2009, Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy ta Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0773-09.

Pushkarev S. A. (1983) Criteria for assessing the harmonious morphological development of schoolchildren, Teoryia y praktyka fyz. Kulturi, № 3, pp. 18–21.

Piankova M. A., Borodulyna T. V. (2017) Modern approaches to assessing the physical development of children: the choice of a pediatrician, Vestnyk Uralskoho hosudarstvennoho medytsynskoho unyversyteta, № 4, pp. 75–78.

Sukharev A. H. (2000) Scientific basis of the concept of promoting the health of children and adolescents, Hyhyena y sanytaryia, № 3, pp. 43–44.

Fedorenko V. I., Kitsula L. M. (2015) Territorial features of physical development of schoolchildren, Dovkillia ta zdorovia, № 2 (73), p. 14–20.

Serdiuka A. M. (2003) Physical development of children from different regions of Ukraine, K.: KIMO “Derkul”, Vyp. 2: Miski doshkilnyky, pp. 205–230.

Frolova T. V., Stenkova N. F., Borodina O. S., Siniaieva I. R. (2018) Physical development of children: assessment methods, semiotics of major disorders, Zdorove rebenka, T. 13, №3, pp. 288–293. doi: 10.22141/2224-0551.13.3.2018.132911.

Global Strategy for Womens, Childrens and Adolescents Health (2016 – 2030): 2018 Monitoring Report: current status and strategic priorities., World Health Organization. URL: http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/gswcah-2018-monitoring-report/en/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических даннях / М. Ю. Антомонов. 2-е изд. – К.: МИЦ «Мединформ», 2017. – 579 с.

2. Баль Л. В. О мотивациях подростков к формированию здорового образа жизни / Л. В. Баль, А. Н. Михайлов, И. А. Гундаров // Гигиена и санитария. – 2014. – Том 93, № 4. – С. 70–71.

3. Баранов А. А. Состояние здоровья детей в Российской Федерации / А. А. Баранов // Педиатрия. – 2012. – № 3. – С. 9–14.

4. Гозак С. В. Особливості фізичного розвитку школярів, що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах з різними типами фізичного виховання / С. В. Гозак, О. Т. Єлізарова, І. О. Калиниченко // Гігієна населених місць. – К., 2011. – Вип. 57. – С. 319–326.

5. Кирилова И. А. Оценка физического развития как популяционной характеристики детского населения Иркутской области: дис. … канд. биол. наук (03.02.08) / Кирилова Ирина Анатольевна; ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет». – Иркутск, 2017. – С. 135.

6. Круцевич Т. Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей / Т. Ю. Круцевич, М. И. Воробьев // Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей – Киев: НУФВСУ, 2005. – 195 с.

7. Кучма В. Р. Межсекторальное взаимодействие при формировании здорового образа жизни детей и подростков: проблемы и пути решения. / В. Р. Кучма // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. – 2014. – №3. – С. 4–9.

8. Кучма В. Р. Основные направления взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни / В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева, И. В. Звездина // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. – 2012. – №1. – С. 5–13.

9. Методы контроля и управления санитарно-эпидемиологическим благополучием детей и подростков: практическое руководство по гигиене детей и подростков / В. Р. Кучма, Т. Ю. Вишневецкая, Н. Д. Бобрищева-Пушкина и др. – М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. – С. 54–60.

10. Намазова-Баранова Л. С. Оценка физического развития детей среднего и старшего школьного возраста: анализ результатов одномоментного исследования / Л. С. Намазова-Баранова, К. А. Елецкая, Е. В. Кайтукова, С. Г. Макарова // Педиатрическая фармакология. – 2018. – Том 15, № 4. – С. 333–342. https://doi.org/10.15690/pf.v15i4.1948.

11. Полька Н. С. До питання оцінки фізичного розвитку школярів за стандартами ВООЗ / Н. С. Полька, А. Г. Платонова // Навколишнє середовище та здоров’я. – 2012. – № 60. –C. 48–52.

12. Про затвердження критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку; Наказ № 802 від 13 вересня 2013 / Міністерство охорони здоров'я України. URL: http: // zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13.

13. Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури; Наказ №518/674 від 20 липня 2009 / Міністерство охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0773-09.

14. Пушкарев С. А. Критерии оценки гармонического морфологического развития детей школьного возраста / С. А. Пушкарев // Теория и практика физ. культуры. – 1983. – № 3. – С. 18–21.

15. Пьянкова М. А. Современные подходы к оценке физического развития детей: выбор врача-педиатра / М. А. Пьянкова, Т. В. Бородулина // Вестник Уральского государственного медицинского университета. – 2017. – № 4. – С. 75–78.

16. Сухарев А. Г. Научные основы концепции укрепления здоровья детей и подростков / А. Г. Сухарев // Гигиена и санитария. – 2000. – № 3. – С. 43–44.

17. Федоренко В. І. Територіальні особливості фізичного розвитку школярів / В. І. Федоренко, Л. М. Кіцула // Довкілля та здоров’я. – 2015. – № 2 (73). – С. 14–20. 18. Фізичний розвиток дітей різних регіонів України / За ред. А. М. Сердюка. – К.: КІМО “Деркул”, 2003. – Вип. 2: Міські дошкільники. – С. 205–230.

19. Фролова Т. В. Фізичний розвиток дітей: методи оцінки, семіотика основних порушень / Т. В. Фролова, Н. Ф. Стенкова, О. С. Бородіна, І. Р. Сіняєва // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, №3. – С. 288–293. doi: 10.22141/2224-0551.13.3.2018.132911.

20. Global Strategy for Women’s,Children’s and Adolescents’ Health (2016 – 2030): 2018 Monitoring Report: current status and strategic priorities. / World Health Organization. URL: http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/gswcah-2018-monitoring-report/en/.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.