СТРУКТУРА СИНАНТРОПНОЇ ФЛОРИ МАЛИХ РІЧОК ПОНИЗЗЯ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТЕР – ТИЛІГУЛ

О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва

Анотація


Досліджено особливості синантропної флори долин малих річок у пониззі межиріччя Дністер – Тилігул. Виявлено 291 вид синантропних рослин, що складає 55,7 % від загальної кількості видів. Для долини річки Великий Куяльник характерна найбільша кількість синантропних видів (61,8 %), для р. Тилігулу – найменша (51,9 %). У всіх флорах домінують види апофітної фракції (31,7 %–38,5 %). Усі досліджені флори долин невеликих річок можна характеризувати як трансформовані.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондаренко Е. Ю. Инвазионные виды во флоре экотопов различных секций антропогенных экосистем / Е. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильева // Мониторинг и оценка состояния растительного мира: IV междунар. науч. конф.: матеріали конф. – Минск: ГУ «БелИСА», 2013. – С. 172–174.

Бондаренко Е. Ю. Инвазионные виды растений во флорах побережий лиманов и малых рек юга Одесской области / Е. Ю. Бондаренко // Proceedings of the VI International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution» dedicated to 150 anniversary from the broth of famous botanist Vladimir Lipskiy (Odessa, May 13–17, 2013): tez. – Odessa: Pechathiy dom, 2013. – С. 12–13.

Бондаренко Е. Ю. Инвазионные виды растений во флоре междуречья Днестр – Тилигул / Е. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильева // Актуальные проблемы экологии: IV Всерос. науч. конф. «Актуальные проблемы экологии и сохранения биоразнообразия России и сопредельных территорий». Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова: матер. конф. – Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2013. – С. 34–40.

Бондаренко Е. Ю. Характеристика синантропных видов растений флоры низовий междуречья Днестр – Тилигул (Одесская область, Украина) / Е. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильева // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2011. – Серия: Естественные науки. – Т. 3 (98). – Выпуск 14/1. – С. 238–241.

Бондаренко О. Ю. Види – учасники демутаційних процесів пониззя межиріччя Дністер – Тилігул / О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва // ІІ відкритийз’їзд фітобіологів Херсонщини (Херсон, 15 травня 2008): тези доповідей. – Херсон: Айлант, 2008а. – С. 16–18.

Бондаренко О. Ю. Зміна еколого-ценотичної структури покинутих агроугідь півдня України. /О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва // Відновлення порушених природних екосистем: III міжнар. наук. конф. (м. Донецьк, 7–9 жовтня 2008 р.): матер. конф. – Донецьк, 2008. – С. 77–80.

Бондаренко О. Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер – Тилігул / О. Ю. Бондаренко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2009. – 332 c.

Бурда Р. И. Антропогенная трансформация флоры / Р. И. Бурда. – Киев: Наук. думка, 1991. – 167 с.

Бурда Р. І. Застосування методики оцінки антропотолерантності видів вищих рослин при створенні «Екофлори України» / Р. І. Бурда, Я. П. Дідух // Укр. фітоцен. зб. – Серія С. – Т. 1, № 20. – Київ, 2003. – С. 34–44.

Васильєва-Немерцалова Т. В. Синантропна флора припортових міст Північно-Західного Причорномор’я та шляхи її розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.05. “Ботаника”/ Т. В. Васильєва-Немерцалова – Київ, 1996. – 22 с.

Дидух Я. П. Растительный покров Горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана) /Я. П. Дідух. – Киев: Наук. думка, 1992. – 256 c.

Дідух Я. П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я. П. Дідух, Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Укр. ботан. журн. – 2003. – Т. 60, № 1. – С. 6–17.

Дубина Д. В. Синантропна флора угруповань інтразональної рослинності Північного Причорномор’я / Д. В. Дубина, П. А. Тимошенко // Чорномор. ботан. журн. – 2005. – Т. 1, № 2. – С. 33–46.

Дубына Д. В. Плавни Причерноморья / Д. В. Дубына, Ю. Р. Шеляг-Сосонко. – Киев: Наук. думка, 1989. – 272 c.

Екологічні проблеми. Звіт про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2004 році // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2005. – Т. 2 (16). – С. 106–115.

Мойсієнко І. І. Адвентивний елемент флори Північного Причорномор’я / І. І. Мосієнко // Біологічні системи, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 69–73.

Мойсієнко І. І. Флора Північного Причорномор’я (структурний аналіз, синантропізація, охорона): автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня док. біол. наук: 03.00.05 «ботаніка» / Іван Іванович Мойсієнко. – Київ, 2011. – 35 c.

Мойсієнко І. І. Флористичне багатство та систематична структура флори Північного Причорномор’я / І. І. Мойсієнко // Чорноморськ. ботан. ж. – 2013. – Т. 9, № 1. – С. 41–56.

Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин. – Киев: Наукова думка, 1987. – 548 с.

Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана. – Киев-Одесса: Вища школа, 1979. – 144 c.

Протопопова В. В. Інвазійні види у флорі Північного Причорномор’я / М. В. Шевера, С. Л. Мосякін, В. А. Соломаха, Т. Д. Соломаха, Т. В. Васильєва, С. П. Петрик. – Київ: Фітосоціоцентр, 2009. – 56 c.

Протопопова В. В. Синантропная флора Украины и пути её развития / Вера Викторовна Протопопова. – Киев: Наук. думка, 1991. – 192 c.

Рослинний світ. Звіт про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2004 році (2005) // Причорноморський екологічний бюлетень. – Т. 2 (16). – С. 82–88.

Швебс Г. І. Каталог річок і водойм України: Навчально-довідковий посібник / Г. І. Швебс, М. І. Ігошин. – Одеса: Астропринт, 2003. – 392 c.

Юрцев Б. А. Флора как базовое понятие флористики: содержание понятия, подходы к изучению / Б. А. Юрцев // Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики: ІІ раб. совещ. по сравнит. флористике. Неринга, 1983: матер. конф. – Ленинград: Наука, 1987. – С. 13–28.

Jäger E. J. Möglichkeiten der Prognose synanthroper Pflanzenausbreitungen / Е. J. Jäger // Flora. – 1988. – V. 180. – С. 101–131.

Mosyakin S. L. Vascular Plants of Ukraine. A nomenclature Checklist / S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk. – Kiev, 1999. – 345 p.

Moysiyenko I. I. The flora of Kurgans in the Desert Steppe Zone of Southern Ukraine / I. I. Moysiyenko, B. Sudnik-Wójcikowska // Чорноморськ. бот. ж. – 2006. – Т. 2, № 1. – С. 5–35.

Pyšek Petr. How reliable era data on alien species in Flora Europeae? / Petr Pyšek // Flora. – 2003. – Т. 198. – С. 499–505. http://dx.doi.org/10.1078/0367-2530-00122 

DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2015.1(36).56661

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.