РІСТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ СПЕЛЬТИ ЗА УМОВ ПІВДНЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

О. М. Ружицька, О. В. Борисова

Анотація


Рослини озимої плівчастої пшениці спельти (Triticum spelta L.) вирощували в польовому досліді за грунтово-кліматичних умов півдня степової зони. Досліджували особливості росту, формування листової поверхні, насіннєвої продуктивності та якості зерна. Проведена порівняльна характеристика визначених показників із аналогічними показниками сортів озимої м’якої пшениці (T. аestivum L.) степової зони України. Виявлено, що за умов агротехніки, традиційної для озимої пшениці в даному регіоні та кліматичних умов 2011–2012 років, дослідні зразки спельти пройшли всі фенологічні фази розвитку та мали насіннєву продуктивність колосу та рослини на 31–57 % менше, ніж у сортів м’якої пшениці. Рослини спельти характеризувались більшими довжиною та масою вегетативної частини, площею та масою сирої речовини листя з однієї рослини, вмістом хлорофілу в листках. Зерно спельти відрізнялось, у порівнянні із м’якою пшеницею, більшим вмістом білка та іншим його біохімічним складом.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дорофеев В. Ф. Пшеница мира / В. Ф. Дорофеев, М. М. Якубцинер, М. И. Руденко. – Л.: Колос, 1976. – 488 с.

Культурная флора СССР: Т. 1: Пшеница / В. Ф. Дорофеев, О. Н. Коровина – Л.: Колос, 1979. – 346 с.

Куперман Ф. М. Морфофизиология растений / Ф. М. Куперман. – М.: Высшая школа, 1977. – 288 с.

Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М.: Высш. шк., 1990. – 352 с.

Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення: ДСТУ 2949-94. – Введ. 28.12.94. – К.: Держстандарт України, 1995. – 50 с.

Моргун В. В. Фізіолого-генетичні проблеми селекції рослин у зв’язку з глобальними змінами клімату / В. В. Моргун, Т. М. Шадчина, Д. А. Кірізій // Физиология и биохимия культурных растений. – 2006. – Т. 38, № 5. – С. 371–389.

Мусієнко М. М. Спектрофотометричні методи в практиці фізіології, біохімії та екології рослин / М. М. Мусієнко, Т. В. Паршикова, П. С. Славний. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 200 с.

Моргун В. В., Кірізій Д. А. Перспективи та сучасні стратегії поліпшення фізіологічних ознак пшениці для підвищення її продуктивності // Физиология и биохимия культурных растений. – 2012. – 44, № 6. – С. 463–483.

Нінієва А. К. Перезимівля колекційних зразків та гібридів озимої спельти / А. К. Нінієва // Біологія: від молекули до біосфери: V міжнародна конференція молодих науковців, 22–25 листопада 2010 р.: Тез. докл. / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – С. 162–163.

Ничипорович А. А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах / А. А. Ничипорович, Л. Е. Строганова, С. Н. Чмора – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 34 с.

Полевой В. В., Саламатова Т. С. Физиология роста и развития растений / В. В. Полевой, Т. С. Саламатова – Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та. – 1991. – 240 с.

Почвенно-климатические условия и основные факторы, лимитирующие урожайность озимой пшеницы в регионе деятельности Селекционно-генетического института [Електроний ресурс]: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААНУ. – Режим доступа: http://sgi.od.ua/rus/st/53-pochvenno-klimaticheskie-usloviya-i-osnovnye.html

Прядкина Г. А. Связь между показателями мощности развития фотосинтетического апарата и зерновой продуктивностью озимой пшеницы в различные по погодным условиям / Г. А. Прядкина, Т. М. Шадчина // Физиология и биохимия культ. растений. – 2009. – 41, № 2. – С. 59–68.

Ружицька О. М. Показники росту та насіннєвої продуктивності рослин деяких гексаплоїдних видів роду Triticum / О. М. Ружицька, А. П. Заболотна // Bісник Одеського національного університету. Біологія. – 2012. – Т. 17, Вип. 1-2 (26-27). – С. 46–57.

Boguslavskj R. L. Cultivated emmer is valuable germplasm for durum wheat breeding / R. L. Boguslavskij, O. V. Golik, T.T. Tkachenko // ClHEAM/ASFAC. – 2001. – V. 54. – P. 125–127.

Campbell K. G. Spelt: Agronomy, Genetics and Breeding / K. G. Campbell // Plant Breeding Reviews. – Vol. 15. – Ed. J. Janick., 1997. – P. 187–213. http://dx.doi.org/10.1002/9780470650097.ch6 

Dahlstedt L. Spelt Wheat (Triticum aestivum ssp. Spelta (L.)): An alternative crop for ecological farming systems / L. Dahlstedt // In: «Spelt and Quina» – Working Group Meeting 24–25 October 1997. – Wageningen, the Netherlands, 1997. – P. 3–6.

Dvořàček V. Evaluation of protein fractions as biochemical markers for identification of spelt winter cultivars (Triticum spelta L.) / V. Dvořàček, V. Čurn // J. Plant Soil Environ. – 2003. – Vol. 3. – P. 99–105.

Elfun R. The possibilities for spelt cultivation in Norway / R. Elfun, M. Aasven // In: «Spelt and Quina» Working Group Meeting. – 24–25 October 1997. – Wageningen, the Netherlands. – 1997. – Р. 7–13.

Fu B. X. Procedure for Isolating Monomeric Proteins and Polymeric Glutenin of Wheat Flour / B. X. Fu, H. D. Sapirstain // J. Cereal Chem. – 73 (1). – 1996. – P. 143–152.

ISO 20483 Cereals and pulses // Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content – Kjeldahl method. – 2006.

ISO 21415-2 Wheat and wheat flour // Gluten content. – 2008.

ISO 5529 Wheat // Determination of sedimentation index – Zeleny test, International Organization for Standardization, 9. – 1992.

Jorgensen J. R. Yield and quality assessment of spelt (Triticum spelta L.) compared with winter wheat (Triticum aestivum L.) in Denmark / J. R. Jorgensen, C. C. Olsen // In: «Spelt and Quina» – Working Group Meeting, 24–25 October 1997. – Wageningen, the Netherlands. 1997. – P. 33–38.

Lacko-Bartosova M. Triticum spelta – a specialty grain for ecological farming systems / Lacko-Bartosova M., Korczyk-Szabo J., Razny R.// Research Journal of Agricultural Science. – 2010. – Vol. 42 (1). – P. 143–147.

Morris F. Craig Puroindolines: the molecular genetic basis of wheat grain hardness / F. Morris // Plant Molecular Biology. – Vol. 48. –2002. – P. 633–647.

Oliveira J. A. North Spanish emmer and spelt wheat landraces: agronomical and grain quality characteristic evaluation / J. A. Oliveira // J. Plant Genet. Resour. – 2001. – P. 16–20.

Rüegger A. Performance of spelt (Triticum spelta L.) and wheat (Triticum aestivum L.) at two contrasting environmental conditions / A. Rüegger, H. Winzeler // Agron. Crop Science. – 170. – 1993. – P. 289–295. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-037x.1993.tb01088.x 

Smolková H. Winter spelt wheat (Triticum spelta L.) grain proteins genetic markers / H. Smolková, Z. Gálová, E. Grecová // Chemical papers. – 1998. – Vol. 52. – P. 52–53.

DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2015.1(36).56664

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.