РОСЛИНИ АЗІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УРБАНОФЛОРІ м. ОДЕСИ

Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов

Анотація


 Проаналізовано рослини азійського походження в урбанофлорі Одеси, які представлені 213 видами з 153 родів, 66 родин, 4 класів та 2 відділів. Вказано провідні родини та представлено спектр родів, серед яких найбільшим є рід Spiraea (9 в.). Одновидових родів – 125. Серед життєвих форм найбільше деревних рослин, серед трав’янистих – малорічників. Аналіз гігроморф виявив переважання мезофітної фракції, а геліоморф – геліофітної. За господарською цінністю найбільше декоративних, лікарських, олійних рослин. За ступенем урбанізації переважають урбанофіли. Досліджені рослини походять переважно із Східної Азії.

 


Ключові слова


urbanoflora; Odessa; Asian origin; systematic spectrum; ecobiomorphs; life forms; economy value; degree of urbanization

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylyeva-Nemertsalova TV (1996) Synantropical flora of near port cities of North-West Black Sea Shore and the ways of its development [Synantropnaya flora priportovych gorodov Severo-Zapadnogo Prychernomorya i puti jeje razvitiya]: diss…kand. biol. nauk]: 03.00.05 Odessa, 270 p.

Vulf EV, Maleeva OF (2005) The world resurses of useful plants [Mirovye resursy poleznych rastenii], L.: Nauka, 564 p.

Kochno MA, Parchomenko LI, Zarubenko AU etc. (2002) Ukraine dendroflora. Wild and cultivate trees and shrubs. Angiospermaе. Part I. Reference book.In editor: MA Kochno [Dendroflora Ukrainy. Dykorosli i kultyvovani dereva i kuschi. Pokrytonasinni. Chast. I. Dovidnyk], K.: Phitosociocentr, 446 p.

Kochno MA, Trofimenko NM, Parchomenko LI etc. (2005) Ukraine dendroflora. Wild and cultivate trees and shrubs. Angiospermaе. Part II. In editor: MA Kochno and NM Trofimenko [Dendroflora Ukrainy. Dykorosli i kultyvovani dereva i kuschi. Pokrytonasinni. Chast. II], K.: Phytosociocentr, 446 p.

Dydukh YaP, Plyuta PG, Protopopova VV etc. (2000) Ukraine Eco flora. V.1. [Ekoflora Ukrainy. Т.1.] K.: Phytosociocentr, 264 p.

Zagorovskyi EA (1922) Essay of Black Sea Shore history [Ocherk istorii Prychernomoriya] Odessa, 99 p.

Laptev OO (2001) Ecology of plants with the bases of biocenology [Ecologia roslyn z osnovamy biocenologii], Kiev, 144 p.

Minarchenko VM (2005) Medicinal vascular plants of Ukraine (officinal and resource significance) [Likarski sudynni roslyny Ukrainy (medychne ta resursne znachennya)], Kyiv: Phytosociocentr, 324 p.

Nemertsalov VV (2007) Summary of Odesa dendroflora [Konspekt dendroflory Odesy], Odesa: Alians-Yug, 95 p.

Dobrochaeva DN, Kochno MA, Prokudin YuN etc. (1999) The definitive of vascular plants of Ukraine [Opredelitel vysshich rasteniy Ukrainy], Kyiv: Phytosociocentr, 548 p.

Protopopova VV (1991) Synantropical flora of Ukraine and the ways of its development [Synantropnaya flora Ukrainy i puti jeje razvitiya], Kyiv: Nauk. dumka, 191 p.

Serebryakov IG (1962) Ecological morphology of plants [Ecologicheskaya morfologia rasteniy], Moskva: Vyssh. shkola, 178 p.

Takhtadgyan AL (1987) Flora’ region of globe [Floristicheskye oblasti zemnogo shara], L.: Nauka, 240 p.

Tolmachev AI (1977) Introduction in plants’ geography [Vvedenie v geographiyu rasteniy], L.: Izd. LGU, 240 p.

Filatova SO, Osadcha LP, Azarova LV (2014) Introduce plants of Botanical Garden. Gymnospermae: monogr. [Introducenty Botanichnogo sadu. Golonasinni: monogr.], Odesk. nat. un-t im. I.I. Mechnikova, 96 p.

Mosyakin SL, Fedoronchuk MM (1999) Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 345 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Васильева-Немерцалова Т. В. Синантропная флора припортовых городов Северо-Западного Причерноморья и пути ее развития: дисс…. канд. биол. наук: 03.00.01 / Т. В. Васильєва-Немерцалова. – Одесса, 1996. – 270 с.
 2. Вульф Е. В. Мировые ресурсы полезных растений. Справочник / Е. В. Вульф, О. Ф. Малеева. –  Л.: Наука, 1969. – 564 с.
 3. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Част.І. Довідник / М. А. Кохно, Л. І. Пархоменко, А. У. Зарубенко та ін.; за ред М. А. Кохна. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. –  446 с.
 4. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Част. ІІ. Довідник / М. А. Кохно, Н. М. Трофименко, Л. І. Пархоменко та ін. за ред. М. А. Кохна та Н. М. Трофименко. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.
 5. Екофлора України. Т. 1. /Я. П. Дідух, П. Г. Плюта, В. В. Протопопова та ін. / відпов. ред. Я. П. Дідух. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 284 с.
 6. Загоровский Е. А. Очерк истории Причерноморья / Е. А. Загоровский. – Одесса, 1922.  –  99 с.
 7. Лаптєв О. О. Екологія рослин з основами біоценології / О. О. Лаптєв. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. –  144 с.
 8. Мінарченко В. М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення) / В. М. Минарченко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с.
 9. Немерцалов В. В. Конспект дендрофлори Одеси / В. В. Немерцалов. – Одеса: Альянс-Юг, 2007. – 95 с.
 10. Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. А. Кохно, Ю. Н. Прокудин и др. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 548 с.
 11. Протопопова В. В. Синантропная флора Украины и пути ее развития / В. В. Протопопова. – К.: Наук. думка, 1991. – 191 с.
 12. Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений / И. Г. Серебряков. – М.: Высш. школа, 1962. – 178 с.
 13. Тахтаджян А. Л. Флористические области земного шара / А. Л. Тахтаджян. – Л.: Наука, 1987. –  240 с.
 14. Толмачев А. И. Введение в географию растений /А. И. Толмачев. – Л.: Изд. ЛГУ, 1977. – 240 с.
 15. Філатова С. О. Інтродуценти Ботанічного саду. Голонасінні: моногр. / С. О. Філатова, Л. П. Осадча, Л. В. Азарова. – Одеськ. нац. ун-т  ім. І.І. Мечникова, 2014. – 96 с.
 16. Mosyakin S. L. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist / S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk / Ed. S. L. Mosyakin. – Kiev, 1999. – 345 p.
DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2016.2(39).81178